کارپیلا هپاتیکا ، عامل پزودوتوبرکل ریوی در مریونس پرسیکوس صیدشده از شمال غربی ایران

مجله تحقیقات دامپزشکی (Journal of Veterinary Research)
مقاله 10، دوره 56، شماره 2، تابستان 1380  XML اصل مقاله (287 K)
نویسندگان
دکتر مهدی محبعلی؛ دکتر مهناز بهمن رخ*
چکیده
مطالعه ای که در سال 1375 درشهرستان مشکین شهر از استان اردبیل واقع در شمال غرب ایران انجام گرفت ، تعداد 10 عدد از 173 مریونس پرسیکوس های صیدشده (8/5 درصد) از شهرستان مشکین شهر به نماتود کاپیلاریا هپاتیکا آلوده بودند . یکی از این جوندگان که آلودگی شدیدی داشت به کرم بالغ و توده ای ازتخم کاپیلاریا هپاتیکا در کبد و تعدادی پزودوتوبرکل ریوی مبتلا بود . ریه حیوان مبتلا ، به وسیله ضایعات گرانولوماتوز که تخمها را احاطه کرده بودند محصور شده بود. سلولهای اپیتلیال درون آلوئولی و برونشیولهای انتهایی دچار هیپرپلازی شده بودند و سلولهای التهابی فراوانی اطراف تخمهای کاپیلاریا هپاتیکا را فراگرفته بودند. این اولین گزارش علمی مبنی بر ضایعات پزودوتوبرکل ریوی ناشی از نماتود کاپیلاریا هپاتیکا در جوندگان ایران است.
کلیدواژگان
پزودوتوبرکل؛ کاپیلاریا هپاتیکا؛ مریونس پرسیکوس
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 233
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 274


About | Contact | Help | Terms of Use | Site Map

© Copyright 2013 - All rights reserved.