تبیین خط‎مشی‎گذاری توسعه‎ی صادرات بنگاه‎های کوچک و متوسط با استفاده از راهبرد نظریه‎پردازی داده‎بنیاد

فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی
مقاله 8، دوره 4، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 123-144  XML اصل مقاله (571 K)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
1عباس منوریان؛ 2سید محمد مقیمی؛ 3مسعود موحدی؛ 4ماشاا.. حسین‎زاده
1دانشیار دانشکده‎ی مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
2استاد دانشکده‎ی مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
3استادیار دانشگاه امام حسین، تهران، ایران
4دکترای مدیریت، دانشکده‎ی مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
چکیده
بخش عظیمی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را بنگاه‎های کوچک و متوسط تشکیل می‎دهند، اما این بنگاه‎ها نتوانسته‎اند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه‎ی صادرات ایفا کنند. با توجه به اهمیت توسعه‎ی صادرات به‎عنوان موتور محرکه‎ی اقتصاد از یک سو و پایین بودن سهم صادرات بنگاه‎های کوچک و متوسط کشور، هدف این پژوهش تبیین خط‎مشی‎گذاری توسعه‎ی صادرات برای این گروه از بنگاه‎ها است. روش مورد استفاده در پژوهش، گراندد تئوری (نظریه‎ی داده‎بنیاد) است. گردآوری داده‎ها طی مصاحبه عمیق با 23 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان توسعه‎ی تجارت انجام شده است. تحلیل داده‎ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری، نشان می‎دهد در خط‎مشی‎گذاری توسعه‎ی صادرات SMEها، "توانمندسازی و ارتقای قابلیت‎های صادراتی بنگاه‎ها" به‎عنوان راهبرد اصلی، "ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه‎ی صادرات" به‎عنوان عامل زمینه‎ساز محیطی، "ایجاد انگیزه برای شروع و تداوم صادرات" و "توسعه‎ی زیرساخت‎های تسهیل‎کننده‎ی صادرات" به‎عنوان شرایط مداخله‎گر، باید مورد توجه سیاست‎گذاران قرار گیرد.
کلیدواژگان
صادرات؛ بنگاه‎های کوچک و متوسط (SMEs)؛ خط‎مشی؛ نظریه‎پردازی داده‎بنیاد
مراجع
 1. پسران، ه.( 1384 ). جایگاه اقتصاد ایران در جهان، توسعه‎ی صادرات و رشد، دو ماهنامه بررسیهای بازرگانی، شماره 11: 4-20##
 2. دانایی فرد، ح. (1384). تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیادی. دو ماهنامه علمی پژوهشی رفتار دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، شماره 11: 57-75 ##
 3.  کی مرام، ف.، اسحق زاده، ن.، حسنی، م.، خالصی، ا.(1384)، نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی، نشر دانشگاه صنعتی شریف##
 4. هال، ک. و جنکینز ، ج.(1382)، سیاستگذاری جهانگردی، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم ##
  1. Brouthers, L.E., and Wilkinson, T., (2005),"Trade promotion and SME export performance.", International Busuness Review, Vol. 15,p.233-252##
  2. Creswell, J. W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).##
  3. Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39(3), 124-130. ##
  4. Danaee, F. H., & Eslami, A. (2010). Discovering Theory of Organizational Indifference: A Grounded Theory Strategy. European Journal of ScientificResearch, 40(3), 450-460.##
  5. Das, B., Shil, N. C. and Pramanik, A. K.,)2007(. "Strengthening SMEs to make export competitive," MPRA Paper 7800, University Library of Munich, Germany, revised 13 Nov 2007##
  6. Dhungana, B. (2003) Strengthening the competitiveness of small and medium enterprises in the globalization process: prospects and challenges. Investment Promotion and Enterprise Development Bulletin for Asia and the Pacific 1: 1–32.##
  7. Dye, T.(1992), Understanding Public Policy . 7rd end, Englewood cliffs, NJ: Prentice-Hall##
  8. European Union (2011), Strategy for Development of Small and Medium SizedEnterprises 2011-2015 , Directorate for Development of Small and Medium Sized Enterprises, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.##
  9. Fernando, A. (2001). Challenges of growth, employment and decent work country profile: Sri Lanka Small andMedium Enterprise component. [Online] Available:http://ilo-mirror.library.cornell.edu/public/english/region/asro/colombo.##
  10. Gencturk, E.F., Kotabe, M. (2001), "The effect of export assistance program usage on export performance: a contingency explanation", Journal of International Marketing, Vol. 9 No.2, pp.51-72##
  11. Goulding, C. (2002). Grounded Theory: A Practical Guide for Management,Business and Market Researchers. London: Sage Publications.##
  12. Kendall, J. (1999). Axial Coding and the Grounded Theory Controversy. Western Journal of Nursing Research, 21(6), 743-757.##
  13. Lall S. (2000), Strengthening SMEs for International Competitiveness, for ECES workshop on “What makes your firm internationally competitive?”, March 6-8, Cairo.##
  14. Leonidou, L.C., Katsikeas, C.S., Palihawadana, D., & Spyropoulou, S. (2007). “An analytical review of the factors stimulating smaller firms to export: Implications for policy-makers”, International Marketing Review 24 (6):735-770.##
  15. Lloyd-Reason, L and Mughan, T,(2008), Removing Barriers to SME Access to International, A Joint OECD/APEC Project , Centre for International Business, Ashcroft International Business School, Anglia Ruskin University, Cambridge CB1 1PT,United Kingdom, USASBE 2008 Proceedings - Page 1498-1527##
  16. OECD (2009), Top Barriers and Drivers to SME Internationalisation, report by the OECD Working Group Party on SMEs and Entrepreneurship, Paris: OECD.##
  17. Pandey A P (2007), ‘Indian SME’s and their uniqueness in the country’. MPRA Paper No. 6086,http://mpra.ub.uni-muenchen.de/6086/.##
  18. Saleh, AS and Ndubisi, NO, (2006), SME Development in Malaysia: Domestic and Global Challenges, Working Paper 06-03, Department of Economics, University of Wollongong,.##
  19. Shamsuddoha, A.K. and M. Yunus, Ali; (2006), "Mediated effects of export promotion programs on firm export performance" , Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol, 18, No, 2, p. 93-110##
  20. Straus A, Corbin J (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques andProcedures for Developing Grounded Theory, Third Edition, Los Angeles:Sage Publications.##
  21. Strauss, A. L. and Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 2nd Ed. London: Sage.##
  22. Strauss, A. L. and Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London, Sage Publications.##
  23. Tambunan, T.T.H. (2009), SME in Asian Developing Countries, London: Macmillan Palgrave.##
  24. UNCTAD )2004(, Promoting the Export Competitiveness of SMEs, Commission on Enterprise, Business Facilitation and DevelopmentExpert Meeting on Promoting the Export Competitiveness of SMEs, Geneva, 8–10 December ##
  25. United States International Trade Commission) 2010), Small & Medium-Sized Exporting Companies: Statistical Overview, A Profile of U.S. Importing and Exporting Companies, 2009 - 2010 ,U.S. Department of Commerce Washington, D.C. 20230.##
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 222
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 242


About | Contact | Help | Terms of Use | Site Map

© Copyright 2013 - All rights reserved.