1.

ارزیابی ارتباط پارامترهای خون با میزان رشد در گوساله های شیری

دوره 56، شماره 2، مرداد 1380
دکتر علیقلی رامین

2.

ارزیابی آفلاتوکسین ها و عوامل مولده آنها در نانهای قابل تغذیه در دام

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382
دکتر علیقلی رامین

3.

ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون

دوره 55، شماره 3، آبان 1379
دکتر علیقلی رامین؛ دکتر اسماعیل مرتاض؛ دکتر ناصر حریقی

4.

بررسی فصلی مقادیر اجسام ستونی در شیر گاوداریهای صنعتی و سنتی ارومیه

دوره 58، شماره 1، اردیبهشت 1382
دکتر علیقلی رامین

5.

بررسی هیپرکتنوری از طریق تعیین عیار بتاهیدروکسی بوتیریک اسید در گاوهای هولشتاین شیروار

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1381
دکتر علیقلی رامین؛ دکتر ناصر رجبی

6.

خون تهیه شده جهت انتقال به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد

دوره 55، شماره 3، آبان 1379
دکتر علیقلی رامین؛ دکتر اسماعیل مرتاض؛ دکتر ناصر حریقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب