1.

بررسی اثر چند باکتری آنتاگونیست بر Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی نخود ایرانی در شرایط گلخانه

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384
فاطمه جمالی؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمود اخوت؛ زهرا ذاکری

2.

بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی با بیماری خال سیاه سیب زمینی بوسیله قارچ Trichoderma pers . ex Fr

دوره 1، شماره 0، خرداد 1373
محمود اخوت؛ دوستمراد ظفری؛ علیرضا کریمی روزبهانی؛ حیمد روحانی

3.

بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت روی قارچ Pythium ultimum Trow عامل پوسیدگی بذر لوبیا

دوره 34، شماره 4، تیر 1382
مسعود احمد‌زاده؛ عباس شریفی تهرانی؛ قربانعلی حجارود؛ جواد زاد؛ محمود اخوت؛ مجتبی محمدی

4.

بررسی تاثیر قارچ های آنتاگونیست Trichoderma spp علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در اثر Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici در شرایط گلخانه

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379
مصطفی نیک نژاد کاظم پور؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمود اخوت

5.

بررسی علایم ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی

دوره 31، شماره 4، تیر 1379
افشین اسماعیلی فر؛ غلامحسین مصاحبی؛ مجتبی محمدی؛ محمود اخوت؛ جواد زاد

6.

تأثیرکشت درهم دو رقم گندم درکاهش بیماری سفیدک سطحی

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377
محمود اخوت؛ داراب یزدانی

7.

تاثیر قارچکشها بنومیل و ایپرودیون – کاربندازیم روی قارچ عامل پوسیدگی سیاه ریشه نخود

دوره 1، شماره 0، تیر 1375
فرزاد کرمپور؛ محمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی

8.

خالص سازی وتعیین غلظت دوویروس عامل موزائیک روی چغندر قند در منطقه کرج

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
محمود اخوت؛ صادق جلالی؛ غلامحسین مصاحبی؛ شیرین قربانی

9.

مبارزه بیولوژیک با جدا شده هایی از قارچها ی آنتاگونیست علیه Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه لوبیا

دوره 1، شماره 0، فروردین 1375
عیدی بازگیر؛ محمود اخوت

10.

مبارزه بیولوژیک با قارچ pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه نخود توسط قارچهای آنتاگونیست

دوره 1، شماره 0، خرداد 1375
داریوش شهریاری؛ محمود اخوت؛ حمید روحانی

11.

مطالعه تاثیر بیماری بلاست روی میزان محصول برنج

1و2، شماره 0، فروردین 1369
محمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ حسن اشتیاقیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب