1.

ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‌زایی و ارائه یک مدل منطقه‌ای در حوزه آبخیز ماهان (با تاکید بر فرسایش آبی)

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387
غلامرضا زهتابیان؛ محمدرضا جوادی؛ حسن احمدی؛ حسین آذرنیوند؛ احمد یزدان‌پناه

2.

برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز در مناطق خشک (مطالعه موردی : کاشان)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1378
غلامرضا زهتابیان؛ علی اصغر فرشی

3.

بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر روی سه گونه مرتعی Avena barbata ,Agropyron intermedinm و Panicum antidotale

دوره 54، شماره 4، تیر 1380
غلامرضا زهتابیان؛ حسین آذر نیوند؛ محمد مهدی شریفی کاشان

4.

بررسی عامل های محیطی موثر بر استقرار و گسترش گیاهان با بهره گیری از تجزیه چندمتغیره1 (مطالعه موردی: اراضی مرطوب جنوب دریاچه نمک کاشان)

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388
غلامرضا زهتابیان؛ محمدکیا کیانیان؛ امین صالح‌پورجم

5.

بررسی عوامل موثر بر تخریب اراضی در دشت ورامین

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387
عمّار رفیعی امام؛ غلامرضا زهتابیان

6.

بررسی قابلیت استفاده از نقشه های ژئومورفولوژی در مکان یابی مناطق مستعد پخش سیلاب در منطقه میمه

دوره 59، شماره 1، مهر 1385
باقر قرمز چشمه؛ سادات فیض نیا؛ جعفرغیومیان؛ غلامرضا زهتابیان

7.

بررسی کاربرد هیدروگراف های واحد مصنوعی در تجزیه و تحلیل سیلاب ها در حوزه های آبخیز شمال کشور

دوره 54، شماره 4، تیر 1380
غلامرضا زهتابیان؛ امید علیپور توماج؛ مهدی وفاخواه

8.

تاثیر عملیات کشاورزی (دیم کاری ) در تخریب اراضی در استان زنجان (خدابنده)

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384
غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ بهرام امیری

9.

تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب به روش هیبرید در شرق و شمال شرق ایران

دوره 56، شماره 2، مهر 1382
محسن محسنی ساروی؛ حامد روحانی؛ عبدالرسول تلوری؛ غلامرضا زهتابیان

10.

کاربرد روش ICD به منظور تعیین شدت وضعیت فعلی بیابان زایی در حوزه آبخیز کوهدشت

دوره 59، شماره 1، مهر 1385
غلامرضا چمن پیرا؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی

11.

واسنجی مدل مدالوس به‌منظور ارائه یک مدل منطقه‌ای

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387
غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسن خسرویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب