1.

اثرات تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد ‘ اجزاءعملکردو توزیع عمودی آنها درسه رقم ماش

دوره 3، شماره 0، اردیبهشت 1374
عبدالمجید رضائی؛ عبداله حسن زاده

2.

اثرات رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و سایر خصوصیات لاین آزمایشی 11805 لوبیا سفید

دوره 1، شماره 0، خرداد 1373
غلامرضا خواجوئی نژاد؛ عبدالمجید رضائی؛ سید فرهاد موسوی

3.

اثرتراکم بوته وتاریخ کاشت برصفات زراعی، عملکرد واجزاء عملکردسویا

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
حمیدرضاخادم حمزه؛ مهدی کریمی؛ عبدالمجید رضائی؛ محمود احمدی

4.

ارزیابی سرعت رشد سه گروه از ارقام زود رس ‘ میان رس و دیر رس سورگوم درمنطقه اصفهان

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1373
مهدی عبدی؛ عبدالمجید رضائی؛ مهدی کریمی

5.

برآورد برخی ازپارامترهای ژنتیکی درذرت به روش تلاقی های دای آلل

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
عبدالحمید رضائی؛ بهمن یزدی صمدی؛ عباسعلی زالی؛ عبدالمجید رضائی؛ علیرضا طالعی؛ حسن زینالی

6.

برآورد پارامترهای ژنتیکی برای عملکرد دانه وسایر خصوصیات وابسته در سورگوم

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1375
سعید نواب پور؛ عبدالمجید رضائی

7.

برآورد هتروزیس و ترکیب‌پذیری در ذرت به روش تلاقی‌های دای آلل

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384
عبد الحمید رضایی؛ بهمن یزدی صمدی؛ عباسعلی زالی؛ عبدالمجید رضائی؛ علیرضا طالعی؛ حسن زینالی

8.

بررسی تغییرات جمعیت تریپس پیاز (Thrips tabaci Lind.) و تأثیر آن روی غده‌دهی و عملکرد ارقام انتخابی پیاز در اصفهان

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
مریم کلافچی؛ مصطفی مبلی؛ رحیم عبادی؛ عبدالمجید رضائی

9.

بررسی ژنتیکی خصوصیات ریشه در گندم پائیزه

1و2، شماره 0، فروردین 1369
عبدالمجید رضائی

10.

بررسی ژنتیکی درصد پروتئین دانه در تلاقیهای بین گونه ای یولاف ژ(Avena spp.)

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1369
عبدالمجید رضائی

11.

بررسی شاخص برداشت و سرعت رشد رویشی به عنوان معیارهای انتخاب در برنامه های به نژادی گندم (Triticm aestivrm L.)

دوره 3، شماره 0، فروردین 1374
عبدالمجید رضائی

12.

بررسی کنترل ژنتیکی شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک در 8 واریته گندم پائیزه به روش تجزیه و تحلیل تلاقیهای دی آلل

دوره 1، شماره 0، فروردین 1372
عبدالمجید رضائی؛ بهجت اله منزوی کرباسی راوری

13.

نحوه عمل ژن و وراثت پذیری برای برخی صفات زراعی در 17 تلاقی سورگوم دانه ای

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376
سعدالله هوشمند؛ عبدالمجید رضائی

14.

همبستگی بین صفات و تجزیه علیت برای عملکرد دانه در سورگوم

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376
محمود تورچی؛ عبدالمجید رضائی



سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب