1.

ارتباط مهارت‌های سه‌گانة مدیریتی با یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی و ارائة مدل براساس AHP

دوره 3، شماره 11، دی 1390، صفحه 5-31
مصطفی افشاری؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر

2.

آینده پژوهی در اقتصاد ورزشی ایران (مطالعه موردی: رویدادهای ورزشی)

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 116-99
ناصر آقابابایی؛ مصطفی افشاری

3.

بررسی مهارت های سه گانه مدیریتی (ادراکی، انسانی، فنی) مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور

دوره 2، شماره 5، تیر 1389، صفحه 105-229
مصطفی افشاری؛ حبیب هنری؛ فرزاد غفوری

4.

بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 115-135
حبیب هنری؛ مصطفی افشاری؛ غلامعلی کارگر

5.

مدل پارادیمی توسعة سرمایه گذاری در ورزش

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 759-788
ابوالفضل امامی؛ فرشاد امامی؛ مصطفی افشاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب