1.

ارتباط بین جو سازمانی مدارس و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 225-235
رحیم رمضانی نژاد؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ سیدرضا حسینی نیا

2.

ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزة یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب

دوره 4، شماره 14، آبان 1391، صفحه 91-107
امیر قنبر پور نصرتی؛ وحید ساعت چیان؛ حسین پورسلطانی زرندی

3.

استاندارد سازی پرسشنامه بازاریابی عصبی در ورزش

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 613-626
کاظم دانش ثانی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

4.

بررسی رابطة بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی با تأکید بر نقش میانجی‌گری ادراک از سیاست سازمانی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 119-131
رباب مختاری؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

5.

بررسی و تعیین وضعیت قابلیت های معنویت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 366-355
مجتبی مددی زاده؛ حسین پورسلطانی زرندی

6.

تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 36-20
فاطمه اصغری؛ علی محمد صفانیا؛ حبیب هنری؛ محسن باقریان فرح آبادی؛ حسین پورسلطانی زرندی

7.

تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامۀ بهبود استرس برای ورزشکاران (Rest Q – Sport)

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 283-302
حسین پورسلطانی زرندی؛ فرشاد تجاری؛ ندا خاوری

8.

رابطۀ جامعه‌پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارمندان ادارۀ کل تربیت‌بدنی استان فارس

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 75-88
حسین پورسلطانی زرندی؛ بهمن عسگری؛ حمید شمسی

9.

سنجش راه‌های شاداب‌سازی محتوایی و محیطی فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان استان کردستان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 293-314
سهیلا مینائی؛ حسین پورسلطانی زرندی

10.

مطالعۀ تجربی مدل ویژگی‌های شغل در ورزش: شواهدی از داوران فوتبال

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 559-574
رحیم رمضانی نژاد؛ محسن لقمانی؛ حسین پورسلطانی زرندی

11.

نقش استرس در ارتباط هوش هیجانی با سلامت روانی در داوران لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 7، شماره 4، مهر 1394، صفحه 559-573
حسین پورسلطانی زرندی؛ رسول الوندی؛ محمد صیادفر

12.

نقش اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 647-663
امیر قنبرپور نصرتی؛ ناصر بای؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ محمد سیاووشی

13.

نقش رضایت شغلی در ارتباط عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل در کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 683-696
امیر قنبرپور نصرتی؛ محمد خبیری؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ نجف اقاییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب