1.

اثر برنامه تمرین موضعی عضلات شکم بر تغییرات ترکیب بدن و لیپیدهای سرم پسران دانش آموز

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383
دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ ظاهر اعتماد

2.

اثر یک برنامه ی ورزشی منتخب روی ترکیب بدن وتوان هوازی دختران دانشجو

دوره 5، شماره 5، تیر 1379
دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ زهرا حجتی

3.

بررسی تاثیر دو شیوه ی مصرف ویتامین C دامنه ی حرکتی وقدرت برونگرای عضلات تاکننده ی آرنج پس از کوفتگی عضلانی تاخیری

دوره 7، شماره 7، فروردین 1380
دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ الهه طالبی

4.

تاثیر مصرف دو رژیم ویتامین C روی توان هوازی وبی هوازی دانشجویان پسر

دوره 2، شماره 2، مهر 1378
دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ داریوش مفلحی

5.

تعیین ارتباط بین برآورد درصد چربی بدن با نتایج اندازه گیری ابعاد بدن در زنان ورزشکار وغیر ورزشکار

دوره 6، شماره 6، مهر 1379
دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ تهمینه سعیدی

6.

تعیین ارتباط سطح فعالیت بدنی با عوامل خطر زای قلبی - کرونری در کارگران میانسال مرد

دوره 23، شماره 23، فروردین 1384
دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ محمد فتحی

7.

تعیین اعتبار و روایی آزمون های مهارتی بسکتبال در دختران دانشجو

دوره 20، شماره 20، تیر 1383
دکتر مهر علی همتی نژاد؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ بست چی

8.

تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن در پسران دانش آموزان و رابطه آن با سطح فعالیت بدنی

دوره 22، شماره 22، دی 1383
دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حسن دانشمندی؛ حسین دربانی

9.

مقایسه اثر حضور تماشاگران مرد و زن بر نتایج پرتاب آزاد بسکتبال و کشش بارفیکس پسران دانشجو

دوره 17، شماره 17، مهر 1382
دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ مصطفی سلطانی

10.

مقایسه نتیجه بارداری و سلامت نوزاد در بدو تولد در مادران ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 16، شماره 16، تیر 1382
دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ فرزانه صم

11.

مقایسه ی اعتبار جدول قد –وزن وفرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار وغیرورزشکار

دوره 3، شماره 3، دی 1378
دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر ارسلان دمیرچی؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ سیده تهمینه سعیدی

12.

مقایسه ی تاثیرات حرکات کششی ایستا وپویا برمیزان کوفتگی تاخیری عضلانی وکراتین کیناز

دوره 4، شماره 4، فروردین 1379
دکتر ارسلان دمیرچی؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ سید عباس بی نیاز

13.

مقایسه ی تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات بتالیپوپروتئین ‹LDL›،آلفالیپوپروتئین‹HDL›وچربی تحت جلدی دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه گیلان

دوره 8، شماره 8، تیر 1380
دکتر خسرو ابراهیم؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ حمیدرضا طاهریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب