1.

بازتبیین ماهیت و خلقت ابلیس با رویکردی تفسیری- عرفانی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 386-367
محمد علی صنعتی نجار

2.

بانگ صفیر

دوره 56، شماره 3، آذر 1384
دکتر احمد احمدى

3.

بررسی و نقد جریان جبرگرایی عرفانی در دفاع از ابلیس

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 85-109
عبدالله محمّدی پارسا؛ حسن سعیدی

4.

جنایت و مکافات در نمایشنامة ملکه اثر جان وبستر

دوره 9، شماره 20، آذر 1383
مریم بیاد

5.

کارکرد سیاق در فهم آیات متشابه لفظی در محاورۀ خداوند و ابلیس

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 223-244
داود اسماعیلی؛ اکرم مختاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب