1.

استعارۀ وجود به مثابۀ امر سیال در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 50، شماره 2، آبان 1396، صفحه 187-205
وحید خادم زاده

2.

اوحدالدین کرمانی، نقطة ظهور افکار ابن عربی در ادبیات فارسی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-20
علی محمد موذّنی؛ مهدی حیدری

3.

بررسیِ تأثیر دستاوردهای فلسفی حکمتِ متعالیه در اجتهاد شیعی: مطالعۀ موردیِ مسئلۀ «وحدتِ وجود»

دوره 21، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 167-190
علی اردشیر لاریجانی؛ سید مصطفی محقق داماد؛ محمدحسین مطهری فریمانی

4.

بررسی نقد برخی از فقها به نسبت حق و خلق در وحدت وجود

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 63-78
حسین سهیلی؛ قدرت الله خیاطیان؛ عظیم حمزئیان؛ حمید مسجد سرایی

5.

بررسی و نقد نشانه‏ شناختی قرائت وحدت وجودی از شعر حافظ

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 349-365
سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمد اسماعیل جلالی

6.

بنیان‌های معرفت‌شناختی مشروعیت جامعه‌شناختی به کمک بررسی تطبیقی زیست‌جهان هوسرلی و مرتبۀ وجودی ملاصدرا

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 187-203
مهدی فدایی مهربانی؛ سامان رحمانی

7.

پژوهشی درباره سنت دیونوسیوسی در مسیحیت

دوره 8، شماره 9، اردیبهشت 1390، صفحه 25-52
حسین کلباسی اشتری؛ فائزه برزگر

8.

تأثیرپذیری عراقی و جامی و شبستری از ابن عربی

دوره 156، شماره 0، دی 1379
دکتر خدیجه پاک سرشت

9.

تحلیل تقابل ظاهری اصل تشکیک و نظریۀ تباین عالم دنیا و آخرت در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 93-108
محسن رضوانی؛ محمد مهدی مشکاتی؛ محمد بیدهندی

10.

تصحیح و مقدمه رساله‌ی وحدت وجود نگاشته عبدالعلی انصاری

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 63-104
احمد کفاش تهرانی؛ حسن ابراهیمی

11.

حقیقت ایمان از دیدگاه عین‌القضات

دوره 10، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 77-103
مرتضی شجاری

12.

خدا در بهگود گیتا

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
علی مهدیزاده

13.

دربارة نسبت خلق و حق، از منظر عقل و نقل

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 93-114
حسین عشاقی

14.

دیالکتیک شعر قدسی و شهود معنا در اندیشة بیدل دهلوی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 221-240
مجید آزادبخت؛ حسنعلی پورمند؛ مینا محمدی‌وکیل

15.

«رسالة ‏العشق» ابن‏سینا و تأثیر آن در ملاصدرا

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 71-94
جعفر شانظری؛ مجید یاریان

16.

غیاث‌الدین منصور دشتکی میان دو راهی وحدت شهود و وحدت وجود

دوره 50، شماره 2، آبان 1396، صفحه 207-223
الهه زارع؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ قاسم کاکائی

17.

فلسفۀ عرفان در ترازوی نقد تحلیل و نقد کتاب عرفان و فلسفه اثر والتر استیس

دوره 10، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 27-60
محمد فنائی اشکوری

18.

مفاهیم، اصطلاحات و استعارات عرفان تلفیقی در آثار داعی شیرازی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 131-109
مهدی حیدری؛ محبوبه زمانی

19.

میانی اندیشیِ صدرایی در هستی شناسی، متّکی بر وجود منبسط

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 87-109
مجید طاوسی ینگابادی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری گرگابی

20.

نقد و بررسی نظریۀ وجود خیالی ابن عربی در غزلیات و رباعیات بیدل دهلوی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 23-42
مسعود روحانی؛ علی‌اکبر شوبکلایی

21.

نمادهای تمثیلی و اساطیری گیاه و درخت در مثنوی مولوی

8و7و6، شماره 0، تیر 1381
دکتر حمیرا زمردى

22.

نمودهای عرفان عملی و وحدت شهود در دیوان عطّار نیشابوری

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 81-100
شیرزاد طایفی

23.

هیولای باورها؛ بررسی مبانی ابن‌عربی در مواجهه با مسئلۀ تکثر ادیان

دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 655-675
سیده زهرا حسینی

24.

وجود منبسط؛ در اندیشۀ سیدحیدر آملی و صدرالمتألهین

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 63-84
پروین کاظم زاده؛ رحیم دهقان سیمکانی؛ مریم داورنیاسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب