1.

بازشناسی گذار ساختارگرایی به پساساختارگرایی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-76
عبدالرحمن عالم؛ مصطفی انصافی

2.

بایسته‌های مدیریت سیاسی شهر در نظریه‌های انتقادی پسامدرن

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 697-707
افشین متقی

3.

بررسی دیدگاه هومی بابا و ادوارد سعید دربارۀ هویت ”در هم آمیختۀ“ مهاجر و امکان مقاومت و عاملیت انسانی

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 274-300
اعظم رضایی؛ فاضل اسدی امجد

4.

تحلیل لایه‌لایه علّی و امکان آینده‌پژوهی در حوزة امر سیاسی: کاربست پساساختارگرایی در فهم آینده

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 211-232
علی اشرف نظری؛ محمد صیادی

5.

چالش‌های نشانه‌شناختی نقاشی و نقد نقاشی

دوره 19، شماره 3، آبان 1393، صفحه 5-12
محمدرضا ابوالقاسمی

6.

چیستی گفتمان پسا ساختارگرا در سیاست

دوره 51، شماره 0، فروردین 1380
دکتر جهانگیر معینی علمداری

7.

ریشه‌های بحث از سوژه در ساختارگرایی تکوینی

دوره 53، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 735-709
صونا قاجار

8.

عناصر و مولفه های قلمرو سازی گفتمانی در ژئوپلیتیک انتقادی

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 577-588
رسول افضلی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ یاشار ذکی؛ وحید کیانی

9.

قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 281-302
حسین جوشن لو

10.

مخالف‏ پوشی در سینمای ایران: رویکردی پساساختارگرایانه

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 359-384
بهروز محمودی بختیاری؛ کورش غنیون

11.

هویت از منظر سازه انگاری متعارف و رادیکال

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 133-150
عبدالله رمضان زاده؛ محمد صادق جوکارسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب