1.

ارائۀ الگوی نیاز‌های کاربران دولت همراه در ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 393-414
نورمحمد یعقوبی؛ حبیب ابراهیم پور؛ رویا شاکری

2.

ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان

دوره 18، شماره 3، مهر 1392، صفحه 25-32
ناصر براتی؛ الهام کاکاوند

3.

ارزیابی میزان آگاهی‌های عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 59-77
کرامت الله زیاری؛ عبداله شیخی؛ مرضیه باقرعطاران؛ دیمن کاشفی دوست

4.

ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد سازمان شهرداری با رویکرد شهروند پرسش محور (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402
یوسف درویشی

5.

اعتماد اجتماعی به مدیریت شهری و عوامل مؤثر بر آن

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 55-90
ابراهیم حاجیانی؛ علی اکبر رضایی؛ میرزاعبدالرسول فلاح زاده

6.

بررسی تمایل شهروندان به مشارکت در فعالیت‌های حفاظت و توسعۀ فضای سبز شهر تهران

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 399-410
عنایت عباسی؛ احمد باسامی؛ نرجس کابلی

7.

تثبیت انگارۀ مردمان ناراضی در روابط مدیریت شهری و شهروندان؛ با تمرکز بر طرح ساماندهی تپة مرادآب کرج

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 391-417
پروین قاسمی؛ سمانه استکی اورنگی

8.

تحلیل نقش گردشگری بر کیفیت زندگی شهروندان با تأکید بر شاخص‌های ذهنی (مطالعۀ موردی: شهر فشم، شهرستان شمیرانات)

دوره 1، شماره 1، دی 1393، صفحه 35-45
مرتضی محمدپورجابری

9.

تحلیل نگرش شهروندان کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان

2-41، شماره 1، خرداد 1389
حسین شعبانعلی فمی؛ جواد قاسمی؛ راحیل ملکی پور؛ امید شریفی

10.

تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 181-197
سید احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری؛ احمد خسروی

11.

حمایت کیفری از حق‌های اساسی شهروندان در نظام حقوقی ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-24
سید احمد حبیب نژاد؛ محمد رجبی؛ زهرا میرزایی

12.

سازگاری هویت ها در فرهنگ ایرانی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی)

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
سیدرحیم ابوالحسنی

13.

طراحی مدل پذیرش سازمان‎های غیردولتی (مردم‎نهاد) از نگاه شهروندان

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 269-288
حمید شجاعی؛ علیرضا موغلی؛ محمد جواد حضوری؛ رضا رسولی

14.

فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 79-104
معصومه مصطفی زاده؛ علی نقی امیری؛ حسن دانایی فرد؛ حمیدرضا یزدانی

15.

مطالعة تطبیقی دیدگاه‌های متخصصان و شهروندان در راستای تبدیل محیط‌های شهری به فضاهای یاددهندة اجتماعی (مطالعه موردی: همدان)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-116
سلمان وحدت؛ مهرداد کریمی مشاور

16.

مطالعه نظام پاسخگویی دولت در ایران: نگرشی تطبیقی

دوره 55، شماره 0، دی 1380
دکتر سیدمحمد اعرابی

17.

نقش گردشگری در پایداری شهری مورد: شهر سی‌سخت(شهرستان دنا)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-12
سعیدرضا اکبریان رونیزی

18.

واکاوی موانع رعایت رفتارهای محیط زیستی مناسب ازسوی شهروندان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 565-579
جعفر یعقوبی؛ پریسا نجفلوسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب