1.

اثر تحولات جمعیت روستایی شهرستان بهار طی سالهای 75-1355 بر ساختارهای فضایی – مکانی ناحیه

دوره 38، شماره 0، مهر 1379
دکتر احمد پوراحمد؛ نبی الله سلطانی

2.

اثرگذاری بنادر دریای خزر بر ارتقای هم‌پیوندی ساختار فضایی کشور

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 73-86
معین شفیعی حق شناس؛ هاشم داداش پور

3.

ارزیابی ساختار فضایی مناطق کلان‌شهری از منظر قابلیت‌های هم‌افزایی اقتصادی مورد پژوهی: منطقه کلان‌شهری تهران

دوره 54، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1059-1081
سعید ضرغامی؛ جمیله توکلی نیا؛ مظفر صرافی

4.

ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس

دوره 45، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-28
کرامت اله زیاری؛ صالح اسدی؛ طاها ربانی؛ محمد مولائی قلیچی

5.

به‌کارگیری روش آنالیز کریجینگ فاکتوری در فیلتر کردن ساختارهای داده‌های گرانی‌سنجی منطقه معدنی کرومیت فاریاب

دوره 39، شماره 4، دی 1392، صفحه 61-72
محمدرضا آزاد؛ محمد کنشلو؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

6.

تأثیر متقابل ساختار فضایی و نظام جریان‌های مؤثر منطقه‌ای در البرز جنوبی

دوره 9، شماره 2، مهر 1396، صفحه 275-301
آزاده عظیمی

7.

تبیین نقش بنادر در تکوین ساختار فضایی پسکرانه ها در حوزه سرزمین ایران

دوره 23، شماره 3، آذر 1397، صفحه 5-16
هاشم داداش پور؛ مجتبی آراسته

8.

تحلیل بر هم‌کنش‌های ساختار فضایی آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 523-543
آزاده عظیمی

9.

تحلیل تأثیر طرح‌های توسعۀ شهری بر ساختار فضایی خرد و کلانِ شهرها (مطالعۀ موردی: طرح محور زینبیۀ شهر زنجان)

دوره 5، شماره 4، دی 1396، صفحه 645-670
زینب علی‌آبادی؛ حمیدرضا بابایی

10.

تحلیل روابط فضایی میان بنادر جنوبی ایران و شهرهای پس‌کرانۀ منطقه‌ای

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 193-223
هاشم داداش‌پور؛ مجتبی آراسته

11.

تحلیل ریخت‌شناسانۀ ساختار فضایی توزیع جمعیت در منطقۀ کلان‌شهری تهران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 109-125
هاشم داداش‌پور؛ مهدی علی‌دادی

12.

تحلیل ساختار فضایی جمعیت در شهر-منطقۀ مرکزی مازندران در دورۀ زمانی 1365-1390

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 199-222
هاشم داداش پور؛ مریم ولاشی

13.

تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی

دوره 42، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 107-121
میرنجف موسوی؛ علی زنگی آبادی؛ مسعود تقوایی؛ حمید رضا وارثی؛ کرامت ا... زیاری

14.

تحلیل فرآیند شکل‌گیری هسته‌های فرعی در ساختار فضایی با تأکید بر الگوی سکونت و فعالیت مطالعه موردی: کلان‌شهر کرمانشاه

دوره 10، شماره 3، آبان 1401، صفحه 62-39
عزیز محمدیاری؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر

15.

تحلیلی بر ساختار فضایی شهرهای استان بوشهر در راستای تدوین برنامه ریزی راهبردی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 35-53
اسحاق جلالیان؛ میرنجف موسوی؛ علی باقری کشکولی

16.

تغییرات مرفولوژی شهری ( مطالعه موردی شهر رشت در ایران)

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
نورالدین عظیمی

17.

توصیف و تبیین تحولات ساختار فضایی لجستیک و عوامل مؤثر بر آن در منطقة کلان‌شهری تهران

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 335-363
علی‌رضا ساداتی؛ هاشم داداش پور

18.

شناخت کاربردی روش چیدمان فضا در درک پیکره بندی فضایی شهرها

دوره 2، شماره 43، مهر 1389، صفحه 49-56
امید ریسمانچیان؛ سایمون بل

19.

شناسایی و تحلیل متغیرهای کلیدی موثر بر توسعه ساختار فضایی روابط بندر-شهر مطالعه موردی: بندر-شهر دبی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 61-74
مجتبی آراسته؛ ملیکا زارعی؛ خلیل حاجی پور

20.

نقش اقتصاد سیاسی در ساختار فضایی تهران و پیرامون

دوره 35، شماره 51، آبان 1388
حبیب اله مهدوی وفا؛ محمد تقی رضویان؛ مصطفی مؤمنیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب