1.

الهام و معرفت در فلسفه‌ی سقراط و افلاطون

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 85-102
ایمان شفیع بیک

2.

اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 1-19
علیرضا اسمعیل زاده برزی

3.

بررسی متن گرایانۀ فلسفۀ سیاسی افلاطون

دوره 44، شماره 4، دی 1393، صفحه 893-912
احمد خالقی؛ داود پرن

4.

بررسی مقایسه ای اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه افلاطون و فارابی

دوره 33، شماره 2، دی 1382
محمد حسن میرزا محمدی

5.

تجربۀ زیبایی یا عشق در افلاطون به مثابۀ تجربۀ دینی

دوره 51، شماره 2، مهر 1397، صفحه 183-202
محمدرضا بیات؛ علیرضا طاهری

6.

تحلیل انتقادی تأویل ابن‌سینا و میرداماد از نظریۀ مُثُل افلاطونی از منظر سید احمد علوی و ملامحمد آقاجانی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 275-291
ابوالحسن غفاری

7.

تحلیل رابطه دوجانبه‌ی تاویل ساختارشکنانه حقیقت اندیشی افلاطون و تاریخ حقیقت نزد هایدگر

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 47-66
سید جمال سامع؛ محمد جواد صافیان

8.

تحلیل و بررسی جایگاه ایدۀ برابری جنسی در نظریه مجازات افلاطون (با تأکید بر نظریۀ نفس)

دوره 20، شماره 2، تیر 1402، صفحه 145-156
حسن مهرنیا؛ مقصود مولایی

9.

تعریفِ «فلسفه» و «فیلسوف» در فایدونِ افلاطون

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 21-40
ایمان شفیع بیک

10.

تفاوت عشق شناسی سینوی و افلاطونی

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 131-149
زهرا کلهر؛ حمید میرزایی

11.

چشم اندازی به آراء فیلسوفان پیرامون طبیعت

دوره 65، شماره 0، تیر 1378
رضا محمد زاده

12.

صبح کاذب از چینوت پل تا بامستون

دوره 3، شماره 1، خرداد 1384
حسین علیزاده غریب

13.

صورت‌های افلاطونی و ارسطویی فلسفه فیلم

دوره 3، شماره 2، مهر 1391، صفحه 5-12
مهدی ازهری راد؛ علی شیخ مهدی؛ رضا افهمی

14.

فلسفه مجازات افلاطون

دوره 14، شماره 1، تیر 1395، صفحه 1-20
سیدمحمدرضا حسینی بهشتی؛ احسان پشت مشهدی

15.

محوریت نظام نمادشناسی افلاطون در بازخوانی هستی‌شناختیِ ارتباط موجودات با خدا

دوره 16، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 91-109
زهرا محمدی محمدیه؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال

16.

مفهوم دیالکتیک در فلسفه افلاطون

دوره 1، شماره 3، آبان 1384
دکتر حسین معصوم

17.

ناصرخسرو و علوم رایج زمان خود

54و55، شماره 3، مهر 1383
دکتر محمدرضا برزگر خالقى

18.

هنر ارزشی و غیرارزشی از دیدگاه افلاطون

دوره 13، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 139-160
حمیدرضا ورکشیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب