1.

استفاده از تئوری گراف در وارون‏سازی سه‏بُعدی داده‏های گرانی‏سنجی برای تعیین پیکربندی توده‏های زیرسطحی همگن

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-62
سوسن سودمند نیری؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ سعید وطن خواه

2.

اکتشاف تله‌های هیدروکربوری طبس با روش جدید وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی

دوره 31، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 23-34
علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی‌ارده‌جانی؛ آزاده آگاه؛ سیدهاشم طباطبایی

3.

برآورد مرز بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با مشتق قائم سیگنال تحلیلی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1389
کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری

4.

به‌کارگیری روش آنالیز کریجینگ فاکتوری در فیلتر کردن ساختارهای داده‌های گرانی‌سنجی منطقه معدنی کرومیت فاریاب

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 61-72
محمدرضا آزاد؛ محمد کنشلو؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

5.

تعیین ضخامت کشسان سنگ‌کره در رشته‌کوه زاگرس با استفاده از تابع ادمیتنس

دوره 47، شماره 1، بهار 1400، صفحه 59-75
سمیرا قلعه نویی؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی

6.

تعیین هندسه سنگ‌بستر با استفاده از وارون‌سازی غیرخطی دوبعدی داده‌های گرانی‌سنجی

دوره 34، شماره 3، پاییز 1387
سیدهانی متولی‌عنبران؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی

7.

محدودیت‌های روش سیگنال تحلیلی در تعیین عرض بی‌هنجاری‌های گرانی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386
وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ سیدهانی متولّی عنبران

8.

وارون سازی داده های گرانی سنجی با استفاده از پایدارکننده نرم یک

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 337-348
کیلان راست بین؛ سعید وطن خواه؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی

9.

وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی‌سنجی در فضای داده با استفاده از قید فشردگی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 453-462
زینب عباس زاده؛ سعید وطن خواه؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی

10.

وارون‌سازی سه‌بُعدی گرانی با استفاده از قیود حداقل فاصله، همواری و فشردگی

دوره 37، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 101-113
سعید وطن‌خواه؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ محمد اشتری جعفری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.