1.

ارزیابی رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط سکونتی (مطالعۀ موردی: شهر زرقان)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 113-127
سعیدرضا اکبریان رونیزی

2.

ارزیابی روند تکه‌تکه‌ شدگی شهر ری با استفاده از سنجه‌ها

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-20
سارا فروتن؛ محمود شریعت؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ رحیم سرور

3.

ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعة شهری و آسیب‌پذیری ناشی از زمین لغزش در دامنه‌های کوهستانی کلان‌شهر تهران

دوره 41، شماره 67، آبان 1388
امیر صفاری؛ ابراهیم مقیمی

4.

استفاده از روش ای.اچ.پی در مکان‎یابی جغرافیایی

دوره 36، شماره 3، آبان 1384
رحیم سرور

5.

بررسی جهت‌های توسعة مناطق حاشیه‌نشین شهر اهواز با استفاده از GIS و RS

دوره 42، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 15-28
علی موحد؛ ایوب تقی زاده

6.

پتانسیل‌یابی مناطق توسعۀ شهری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی (مطالعۀ موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 175-196
میلاد باقری؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ عبدالخالق چارکانه؛ کیوان باقری

7.

پهنه بندی کاربری توسعة شهری با استفاده از منطق فازی (fuzzy) در محیط سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعة موردی: گرگان، گنبد و علی‌‌آباد)

دوره 46، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 809-823
محمد سلاورزی زاده؛ جمال محمدی؛ عبدالله کبودی

8.

پهنه‏ بندی مناطق مستعد توسعه شهری با تأکید بر محدودیت‏ ها و مخاطرات ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 581-595
منصور پروین

9.

تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها)

دوره 43، شماره 1، شهریور 1387
شکوفه فرهمند؛ علی عسگری؛ مرتضی سامتی

10.

تحلیل و بررسی نقش تحولات و تقسیمات سیاسی بر توسعۀ شهری با استفاده از مدل SAR (مطالعۀ موردی: استان گلستان)

دوره 5، شماره 4، دی 1396، صفحه 687-703
حیدر لطفی

11.

مدل‌سازی روند تغییرات زمانی‌ـ مکانی کاربری اراضی و توسعۀ شهری اهواز مبتنی بر رویکرد آمایشی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 215-245
محمد عبیات؛ مصطفی عبیات؛ مرتضی عبیاتسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب