1.

بررسی خطر زمین‌لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی منطقه رودبار)

دوره 1، شماره 0، مرداد 1384
عقیل اشقلی فراهانی؛ محمد تشنه‌لب؛ جعفر غیومیان؛ سید محمود فاطمی عقدا

2.

بررسی عامل های مؤثر بر رخداد زمین لغزش‌ها و پهنه‌بندی آن

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388
محمدرضا ثروتی؛ فریبا آزاد

3.

بررسی عوامل موثر بر زمین لغزش و پهنه بندی حساسیت آن درحوزه آبخیز لتیان

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1073-1083
اصغر کوه پیما؛ سادات فیض نیا

4.

پهنه‌بندی پتانسیل خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و رگرسیون چند متغیره (MR) (مطالعه موردی: سراب حوضه کارون شمالی)

دوره 65، شماره 3، آذر 1391، صفحه 395-409
کورش شیرانی؛ محمدرضا حاجی هاشمی جزی؛ سیدعلی نیک‌نژاد؛ سلیمان رخشا

5.

پهنه بندی خطر حرکتهای توده ای با استفاده از دو روش رگرسیون چند متغیره و تحلیل سلسله مراتبی ‹مطالعه موردی حوزه آبخیز گرمی چاه ›

دوره 56، شماره 3، دی 1382
حسن احمدی؛ اباذر اسمعلی؛ سادات فیض نیا؛ محسن شریعت جعفری

6.

پهنه‌بندی خطر زمین لغزش به منظور استفاده کاربردی در طراحی شبکه جاده جنگلی

دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 19-32
الیاس حیاتی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ علی دسترنج؛ علی‌اکبر نظری‌سامانی

7.

پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیزشلمانرود در استان گیلان

دوره 54، شماره 3، خرداد 1380
سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ محمد حسن زاده نفوتی

8.

پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزة آبخیز جلیسان با استفاده ازمدل LNRF

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1387
صمد شادفر؛ مجتبی یمانی

9.

کاربرد سیستم شبکة عصبی مصنوعی در پهنه بندی خطر زمین لغزش, مطالعه موردی: ناحیه سفیدار گله در استان سمنان

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
بابک راکعی؛ ماشااله خامه‌چیان؛ پرویز عبدالملکی؛ پانته‌آ گیاهچی

10.

مدل سازی کمی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در زاگرس چین خورده

دوره 37، شماره 2، آبان 1384
عبدالامیر کرم؛ فرج ا... محمودی

11.

مطالعه وقوع زمین لغزش ها در ارتباط با تغییر کاربری اراضی و جاده سازی مطالعه موردی حوزه آبخیز تجن، ساری

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1387
عطاا...? کلارستاقی؛ محمود حبیب نژاد؛ حسن احمدی

12.

مقایسه عوامل تأثیرگذار در خطر زمین لغزش در دو مقیاس مکانی با روش رگرسیون چند متغیره (مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان)

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 201-210
الهام مشکوتی؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محمد هادی داودی

13.

نقش پارامتر شیب دامنه در بروز خطا در پهنه بندی خطر زمین لغزش

دوره 40، شماره 1، آبان 1385
حسین معماریان؛ مرتضی سیارپورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب