1.

Additions and Corrections

دوره 2، شماره 1، تابستان 1991

2.

ALGEBRAIC INDEPENDENCE OF CERTAIN FORMAL POWER SERIES (I)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1991

3.

A MATHEMATICAL MODEL TO DESCRIBE THE SYNERGISTIC EFFECT BETWEEN SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM

دوره 2، شماره 2، زمستان 1991

4.

AN ALGORITHM FOR FINDING THE STABILITY OF LINEAR TIME-INVARIANT SYSTEMS

دوره 2، شماره 2، زمستان 1991

5.

ANALYSIS OF SOME MAGNETIC PROPERTIES OF DILUTED MAGNETIC SEMICONDUCTORS

دوره 2، شماره 1، تابستان 1991

6.

A QUANTUM CHEMICAL STUDY OF THE CONFORMATION OF ALINIDINE A NEW ANTIARRHYTHMIC AGENT

دوره 2، شماره 2، زمستان 1991

7.

AXIAL FLOW IN A ROTATIONAL COAXIAL RHEOMETER SYSTEM 1. BINGHAM PLASTIC

دوره 2، شماره 2، زمستان 1991

8.

CLINOPYROXENE COMPOSITION AND GENESIS OF BASALTS FROM COLOURED SERIES AND EXOTIC BLOCKS IN THE NEYRIZ AREA (SOUTHERN IRAN): A COMPARISON WITH HAYBI COMPLEX OF OMAN

دوره 2، شماره 1، تابستان 1991

9.

COMPARATIVE STRUCTURAL STABILITY OF HISTONES BY INTERACTION OF SODIUM NDODECYL SULPHATE

دوره 2، شماره 1، تابستان 1991

10.

COMPUTATIONAL ENUMERATION OF POINT DEFECT CLUSTERS IN DOUBLE- LATTICE CRYSTALS

دوره 2، شماره 2، زمستان 1991

11.

DERIVING THE EQUATION OF STATE FOR LIQUIDS AND EXTENSION OF THE PRINCIPLE OF CORRESPONDING STATES

دوره 2، شماره 2، زمستان 1991

12.

DETECTION OF CROSS-LINmD PERIDES BY FAST ATOM B01WBARDMENT MASS SPECTROMETRY

دوره 2، شماره 2، زمستان 1991

13.

EFFECTS OF ENVIRONMENTAL pH ON THE PRODUCTION OF HEMATOPOIETIC GROWTH FACTORS

دوره 2، شماره 1، تابستان 1991

14.

ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF 1 - HYDROXYPYRIDINE 2-THIONE AND ITS VANADIUM COMPLEX

دوره 2، شماره 1، تابستان 1991

15.

EMISSION-LINE OBJECTS FROM A PRELIMINARY UKST OBJECTIVE PRISM SURVEY

دوره 2، شماره 1، تابستان 1991

16.

INTERFERENCE OF ALUMINIUM WITH CARBOHYDRATE METABOLISM IN MALE RATS: A MODEL STUDY OF DIALYSIS PATIENTS

دوره 2، شماره 1، تابستان 1991

17.

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE STUDY OF THE STRUCTURE OF GLYOXALDIHYDRAZONE

دوره 2، شماره 1، تابستان 1991

18.

ON THE COMPLEXING ABILITY OF ERIOCHROME BLACK T AS A METALLOCHROMIC INDICATOR FOR SOME ALKALI AND ALKALINE EARTH CATIONS IN ACETONE AND DIMETHYLSULPHOXIDE SOLUTIONS

دوره 2، شماره 2، زمستان 1991

19.

ON THE CONTINUITY OF PROJECTIONS AND A GENERALIZED GRAM-SCHMIDT PROCESS

دوره 2، شماره 1، تابستان 1991

20.

PERMIAN-TRIASSIC BOUNDARY OF INDIAN SUBCONTINENT AND ITS INTERCONTINENTAL CORRELATION

دوره 2، شماره 2، زمستان 1991

21.

SHIRAZOLIDE' AND 14 a-0 DIHYDROSHIRAZOLIDE TW 0 NEW ELEMANOLIDES FROM JURINEA LEPTOLOBA

دوره 2، شماره 1، تابستان 1991

22.

STRUCTURAL ANALYSIS OF CYCLOSPORIN-A BY RAMAN TECHNIQUE

دوره 2، شماره 1، تابستان 1991

23.

STUDIES ON HYDRALAZINES - PART-1x1 PREPARATION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 1 - (PHTHALAZIN- 1 '-YLAMINO)- 3-CHLORO-4-ARYL- 4H-(OR 4-METHYL)-2-AZETIDINONE

دوره 2، شماره 2، زمستان 1991

24.

STUDIES ON THE TISSUE SPECIFICITY OF COLONY STIMULATING FACTOR

دوره 2، شماره 2، زمستان 1991

25.

SYNTHESIS AND MOLECULAR STRUCTURE OF TETRAAQUA [2,9 -DIFORMYL- 1,10 PHENANTHROLINE BIS (SEMICARBAZONE)] CERIUM(III) PERCHLORATE, [Ce(PHENSC(H O) ] (CLO )

دوره 2، شماره 2، زمستان 1991

26.

THE DENSITY PROFILES OF A LENNARD -JONES FLUID CONFINED TO A SLIT

دوره 2، شماره 1، تابستان 1991

27.

اثر تیمارهای مختلف شیمیایی بذر بر مقاومت به شوری هوهو یا در مرحله جوانه زنی

3و4، شماره 0، بهار 1370

28.

اثر کمبود آب روی عملکرد دانه ذرت و تعیین نتایج تابع تولید آن

3و4، شماره 0، بهار 1370

29.

اثر هورمونهای HCG‘ تستوسترون و عصاره هیپوفیز بر پینه شست و پوست بدن در وزغ های نر بالغ گونه (Bufo viridis)

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

30.

ایجاد انگیزش در کارگران نیجریه بررسی دو سازمان دولتی

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

31.

ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه گیلان و مازندران برای توسعه شهری ‘ صنعتی و روستایی و توریسم

دوره 16، شماره 16، زمستان 1370

32.

ارزیابی مقاومت به خشکی وعکس العمل ارقام یونجه درشرایط عادی وتنش رطوبت خاک

3و4، شماره 0، بهار 1370

33.

استفاده از ملاس چغندرقند درتغذیه جوجه ها ی گوشتی

3و4، شماره 0، بهار 1370

34.

الفبای مدیریت

دوره 15، شماره 0، زمستان 1370

35.

آلگوریتم حذف گاوس و تعمیم تبدیل ستاره به مثلث

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

36.

آموزش و پرورش و بهره وری

دوره 12، شماره 0، بهار 1370

37.

انتخاب دوره بلال در ردیف تعدیل شده در بهبود عملکرد دانه ذرت (zea mays L.) در اصفهان

3و4، شماره 0، بهار 1370

38.

انتقال تکنولوزی رویا یا واقعیت

دوره 13، شماره 0، تابستان 1370

39.

اندیشه سیاسی دوره اسلامی

دوره 26، شماره 0، پاییز 1370

40.

انسان شناسی و مردم شناسی

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

41.

او و من باهم سعی کردیم کار تقریباً مشابهی انجام دهیم

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

42.

برداشتی مدیریتی از اصل نبوت

دوره 13، شماره 0، تابستان 1370

43.

بررسی اثر اسید پکتیک‘ فراکسیون موثر گیاهان لاکتوژن در ترشح پرولاکتین آندورفین و LH در هیپوفیز موش

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

44.

بررسی انتشار امواج ناشی از شکست سد

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

45.

بررسی برنامه ریزی و سیاستگذاری همکاریها و مبادلات علمی ، آموزشی و فرهنگی کشور با مراکز دانشگاهی ، تحقیقاتی و فرهنگی سایر کشورها

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

46.

بررسی بیولوژی شته سبز نخود فرنگی (Harris) Acyrthosiphon روی یونجه در کرج

3و4، شماره 0، بهار 1370

47.

بررسی پتروشیمی دماوند و مقایسه آن با مرکز فعالیت آتشفشانی ماسیف سانترال

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

48.

بررسی تحولات نظریه های اقتصادی

دوره 31، شماره 44، پاییز 1370

49.

بررسی تنوع جغرافیایی و ژنتیکی در ارقام عدس (lens culinaris Medic.)

3و4، شماره 0، بهار 1370

50.

بررسی ساخت تسمه های دو لایه و سه لایه به وسیله کشش از داخل قالبهای گوه ای

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

51.

بررسی و تأیید مکانیسم افزایش 1‘ 2 ترکیبات آلی مس بر سیستمهای سیر نشده فعال

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

52.

بررسی و محاسبه پارامترهای عملیاتی –مدل ومشابه سازی واحد S.M.R.

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

53.

برنامه ریزی و کنترل پویای طرحها در شرایط عدم اطمینان

دوره 15، شماره 0، زمستان 1370

54.

بیگانگی مفهوم سازی و گروهبندی تئوریها در حوزه های جامعه شناسی و روان شناسی

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

55.

پیشدر آمدی بر تاریخ اندیشه تساهل سیاسی

دوره 26، شماره 0، پاییز 1370

56.

تأثیر سهام جایزه بر نرخ بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 15، شماره 0، زمستان 1370

57.

تأملی درباره هنر غارها

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

58.

تجزیه و تحلیل داده ها – ستانده ای روابط بین بخش صنعت و خدمات در کشورهای مختلف و اثرات آن در زمینه اشتغال

دوره 31، شماره 44، پاییز 1370

59.

تحلیلی از وضعیت مناطق چهارگانه حفاظت شده در روند عمومی تخریب طبیعت

دوره 16، شماره 16، زمستان 1370

60.

تحلیل ایستائی سازه ای ساندویجی به روش اجزای محدود

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

61.

تحول جمعیت در سیستان

دوره 16، شماره 16، زمستان 1370

62.

تشکیلات و عملکرد صندوقهای قرض الحسنه پول و جایگاه آنها در سیستم پولی و بانکی ایران

دوره 31، شماره 44، پاییز 1370

63.

تعدیل ضریب آبگذری خاک غیر اشباع

3و4، شماره 0، بهار 1370

64.

تغییر مبنا در شبکه مدیریت و کاربری آن در تحلیل نظری بهبود سازمانی

دوره 12، شماره 0، بهار 1370

65.

توصیه های لازم به مدیران در مورد خرید سیستم های کامپیوتری

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

66.

تئوری صف

دوره 13، شماره 0، تابستان 1370

67.

جایگاه توسعه و اهداف و مفاهیم آن در جهان سوم

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

68.

جامعه شناسی موافق علم است یا مخالف آن؟

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

69.

جستجویی در پی روش نظام مند برای مدیریت (1)

دوره 12، شماره 0، بهار 1370

70.

جمعیت کمتر انگیزه ای بر رشد اقتصادی پل هریسون

دوره 16، شماره 16، زمستان 1370

71.

جمعیت و مسکن

دوره 16، شماره 16، زمستان 1370

72.

چگونگی و ارتباط و درجه بستگی علم اقتصاد با قضاوتهای ارزشی

دوره 31، شماره 44، پاییز 1370

73.

چند نکته درباره فرهنگ علوم رفتاری

1-4، شماره 0، زمستان 1369

74.

حاشیه ومسکن در شهرکهای حاشیه ای تهران

دوره 16، شماره 16، زمستان 1370

75.

حاملگی ناخواسته و ارتباط چند متغییر دموگرافی- اجتماعی و روشهای پیشگیری در بین مراجعین به مراکز درمانی- بهداشتی جنوب تهران

دوره 16، شماره 16، زمستان 1370

76.

حقوق کودکان در ایران و جهان

1-4، شماره 0، زمستان 1369

77.

خودآگاهی تاریخی نسبت به انشقاق و وحدت نظر و عمل در دو حوزه دین و فلسفه

1-4، شماره 0، زمستان 1369

78.

خودکار کردن عملیات و سودآوری (2)

دوره 12، شماره 0، بهار 1370

79.

خود کار کردن عملیات و سود اوری3

دوره 13، شماره 0، تابستان 1370

80.

دیدگاههای تازه در اصل دوم ترمودینامیک

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

81.

درآمدی به انقیاد فرهنگی در روانشناسی معاصر

1-4، شماره 0، زمستان 1369

82.

درآمدی به نقش هویت فرهنگی در نظام جدید آموزشی

1-4، شماره 0، زمستان 1369

83.

«دلیل باطل و آثار آن در سیستم های حقوقی مختلف»

دوره 26، شماره 0، پاییز 1370

84.

رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی

دوره 26، شماره 0، پاییز 1370

85.

رفتار شناسی فعالیتهای توأم (رسمی و غیر رسمی )

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

86.

روش تأویل و کاربرد آن در علوم انسانی

1-4، شماره 0، زمستان 1369

87.

روش نوسازگر معادل برای تحلیل دینامیکی سازه های جدا شده از پایه

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

88.

روند تغییرات در توزیع جمعیت و توزیع منابع

دوره 16، شماره 16، زمستان 1370

89.

روند روانشناسی تربیتی در ژاپن

1-4، شماره 0، زمستان 1369

90.

زندگی و تولید مثل حشره کریپتولستس پوسیلوس روس 23 گونه قارچ

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

91.

ساختارهای طبیعی روی منیفلدها

دوره 1، شماره 0، بهار 1370

92.

سازمان غیر رسمی.علل پیدایش وراههای بهره گیری از آن

دوره 13، شماره 0، تابستان 1370

93.

سرمقاله : تصمیم گیری و ارزشها

دوره 12، شماره 0، بهار 1370

94.

سیستم برنامه ریزی و کنترل مرکزی مجموعه طرحهای توسعه

دوره 15، شماره 0، زمستان 1370

95.

سنتز بتا کازئین توسط اسید پکتیک استخراج شده از عصاره گیاهان شیرزا

دوره 1، شماره 0، بهار 1370

96.

سنتز سری جدیدی از مشتقات ضدپسوریازیس آنترالین با استخلاف های مناسب کاهش دهنده اثر سوزش‘ تحریک و لکه دار کردن پوست

دوره 1، شماره 0، بهار 1370

97.

شایستگیهای مدیریتی برای دنیای تلاطم

دوره 15، شماره 0، زمستان 1370

98.

شنیدن صدای چکش

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

99.

شهر و شهروندان

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

100.

شوک آینده : جابجایی در قدرت

دوره 15، شماره 0، زمستان 1370

101.

صد چهره از آندره لوروا – گوران

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

102.

«صلاحیت دولتها و انواع آن »

دوره 26، شماره 0، پاییز 1370

103.

طرح تحقیقاتی برای سنجش عقاید و باورهای مدیران

دوره 13، شماره 0، تابستان 1370

104.

طرح سیستماتیک مفهومی برای مطالعه سیاست خارجی

دوره 26، شماره 0، پاییز 1370

105.

فرآیند صنعتی شدن وایجاد نظم علمی

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

106.

قدرت و رهبری در سازمان

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

107.

قرابتهای پتروژنتیک قوس و لکانو – پلوتونیک کوه زر – ترود و ارتباط آن با متالوژنی در ناحیه

دوره 1، شماره 0، بهار 1370

108.

کاربرد روش شبیه سازی در ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

دوره 15، شماره 0، زمستان 1370

109.

کاربرد روشهای سنگ شناسی در بازنگری واحدهای لیتواستراتیگرافیکی

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

110.

یک روش آماری برای تبدیل پاسخهای کیفی به مقادیر کمی با حداکثر درست نمایی Maximum Like lihood

3و4، شماره 0، بهار 1370

111.

کمال مدیریت

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

112.

کودهای آلی آهندار‘ تهیه ومطالعه اثر آنها بر کلروژ آهن

3و4، شماره 0، بهار 1370

113.

گذری بر سازگاری ‘ روابط اکوسیستمی و اکولوژی جمعیتهای انسانی

دوره 16، شماره 16، زمستان 1370

114.

گزارشی از : کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه از 3 تا 14 جون 1992

دوره 16، شماره 16، زمستان 1370

115.

گزارش شرکت در بیست یکمین کنفرانس بین المللی جامعه شناسی دین

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

116.

مدیریت و فشارهای روانی

دوره 12، شماره 0، بهار 1370

117.

مدل های علی

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

118.

مراکز خدمات کشاورزی به مثابه الگوی توسعه روستایی

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

119.

مردم شناسی در چه وضعیتی است؟

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

120.

مروری بر تئوری ها ، سیاست ها و خط مشی تقسیم سود (1)

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

121.

مروری بر تئوری ها ، سیاست ها و خط مشی تقسیم سود(2)

دوره 15، شماره 0، زمستان 1370

122.

مطالعه بیوستراتیگرافی و میکروفاسیس های کرتماسه در کوه میش پرور (غرب بروجرد)

دوره 1، شماره 0، بهار 1370

123.

مطالعه موردی CASE STUDY محک نظریه ها در عرصه عمل

دوره 13، شماره 0، تابستان 1370

124.

مطالعه موردی « محک نظریه ها در عرصه عمل» (2)

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

125.

مطالعه موردی « محک نظریه ها در عرصه عمل » (3)

دوره 15، شماره 0، زمستان 1370

126.

معادلا ت از نوع لورنتیوغیر یکنواخت و مسائل با مقادیر مرزی

دوره 1، شماره 0، بهار 1370

127.

معامله به قصد فرار از دین

دوره 26، شماره 0، پاییز 1370

128.

معرفی شش کتاب در زمینه آموزش و پرورش

1-4، شماره 0، زمستان 1369

129.

معرفی کتاب یک و یک بینش

دوره 26، شماره 0، پاییز 1370

130.

معرفی کتاب: مقدمه ای بر طراحی و برنامه ریزی محصول

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

131.

معرف کتاب: نام کتاب: مقدمه ای بر اقتصاد توسعه

دوره 15، شماره 0، زمستان 1370

132.

معرفی و نقد کتاب

دوره 31، شماره 44، پاییز 1370

133.

مقایسه اثر کلرور سدیم بر روی میان کنش سدیم دودسیل سولفات با کتالازهای اس پرجی لوس نایجر و جگر گاو

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

134.

مقایسه نظام مدیریت در ژاپن و آمریکا

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

135.

مهاجرتهای داخلی و میزان شهرنشینی در قاره آسیا و افریقا ‹‹مطالعه موردی ایران››

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

136.

نحوه تغییرات مجذور فرکانس( ) در فاصله بین مودهای طبیعی

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

137.

ندارد.

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

138.

نیروی انسانی عاملی استراتژیک

دوره 12، شماره 0، بهار 1370

139.

نظام اطلاعاتی مدیریت برای تحلیل سیاستهای توسعه منابع انسانی

دوره 15، شماره 0، زمستان 1370

140.

نظام بهره برداری سازمانها و مجامع علمی و منطقه ای و بین المللی برای مراکز دانشگاهی تحقیقاتی و فرهنگی کشور

دوره 12، شماره 0، بهار 1370

141.

نظام حقوقی سرمایه گذاران پیشگام د رمنطقه بین المللی بستر دریاها

دوره 26، شماره 0، پاییز 1370

142.

نظری به وضع جمعیت استان چهار محال بختیاری

دوره 16، شماره 16، زمستان 1370

143.

نظریه های جامعه شناسی

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

144.

نقد کتاب شروعی خوب‘ پایانی بد ‹‹جامعه روستایی و نیازهای آن››

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

145.

نقد کتاب عشایر مرکزی ایران

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

146.

نقد کتاب ‹‹مفاهیم اساسی جامعه شناسی››

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

147.

نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری

دوره 13، شماره 0، تابستان 1370

148.

نقش تعقل در دیوان سالاری ماکس وبر و نقد و بررسی ان1

دوره 13، شماره 0، تابستان 1370

149.

نقش تعقل در دیوان سالاری ماکس و بر و نقد و بررسی آن (2)

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

150.

نقش زیان بار آبیاری اضافی و نابهنگام برتکوین دانه های گرده و قدرت رویش آنها در لوبیای روغنی (سویا)

دوره 1، شماره 0، بهار 1370

151.

نقش سرمایه گذاری در خود کفایی صندوقهای بازنشستگی

دوره 15، شماره 0، زمستان 1370

152.

نقش مناطق آزاد تجاری – صنعتی در توسعه

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

153.

نگاهی مدیریتی به اصل نبوت

دوره 12، شماره 0، بهار 1370

154.

نگرش فلسفی ، اجتماعی بر کار و مسائل آن

دوره 12، شماره 0، بهار 1370

155.

نمایش فرایندهای گاوسی با خاصیت تقابل بوسیله مارتینگل ها

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

156.

«نوسازی و اصلاح دینی ازدیدگاه سید جمال اسد آبادی»

دوره 26، شماره 0، پاییز 1370

157.

هدفگذاری مهمترین مهارت مدیران

دوره 13، شماره 0، تابستان 1370

158.

هزینه های پراکندگی اراضی کشاورزی در استان فارس

3و4، شماره 0، بهار 1370

159.

هفت گنجینه شرکت های تعاونی

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

160.

همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی درصد پروتئین دانه با چند صفت دیگر در گندم پائیزه (Triticum aestivum L.)

3و4، شماره 0، بهار 1370

161.

واره گمنام و بی آوازه با صد نام و آوازه ‹‹رساله ای در باب تاریخ نوعی تعاونی کهن و زنانه››

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

162.

واژه نامه مهندسی مکانیک (7) c تا carburetor

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

163.

وحدت اساسی

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370

164.

وضعیت محیط زیست جهان در سال 1991

دوره 16، شماره 16، زمستان 1370


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.