1.

اثرات کاربرد سویه های بومی پسود و موناس فلورسنس بر مقدار جذب عناصرغذایی در گندم

دوره 33، شماره 4، تیر 1381
علی ریحانی تبار؛ ناهید صالح راستین؛ حسینعلی علیخانی؛ مجتبی محمدی

2.

ارزیابی توان تولید هورمونهای اکسینی(IAA) و آنزیم ACC- دآمیناز توسط سویه های ریزوبیومی خاکهای ایران و اثرات کاربرد سویه های برتر بر شاخص های رشدگیاه

2-38، شماره 2، آذر 1387
حسینعلی علیخانی؛ ناهید صالح راستین؛ محمدرضا بی همتا

3.

بررسی تغییرات جمعیت ریزوبیوم لگومینوزاروم بیووار تریفولی ونیاز به تلقیح آن در چند ایستگاه زیر تناوب برنج-شبدر در استان مازندران

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378
فرهاد رجالی؛ ناهید صالح راستین

4.

بررسی توان تحمل سویه‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti) بومی خاکهای ایران به کادمیوم

دوره 38، شماره 1، آذر 1386
مژگان سپهری؛ ناهید صالح راستین؛ حسینعلی علیخانی؛ هادی اسدی رحمانی

5.

بررسی فراوانی و انتشار پسودوموناس‎های فلورسنت در مزارع گندم دراستان تهران و مطالعة توان بازدارندگی جدایه ها از رشد قارچ عامل پاخوره گندمً Gaeumannomyces graminis var.tritici ً

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382
عادل ریحانی‌تبار؛ ناهید صالح راستین؛ مجتبی محمدی

6.

بررسی فراوانی و فعالیت از وسپیریلوم در برخی از خاکهای ایران

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377
محمد جواد روستا؛ ناهید صالح راستین؛ مهناز مظاهری اسدی

7.

پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار در خاک های شور دشت تبریز ورابطه آن با برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
ناصر علی اصغر زاده؛ ناهید صالح راستین؛ حسن توفیقی؛ عزیزاله علیزاده

8.

مطالعه توان برخی سویه های باکتری بردی ریزوبیوم ژاپنیکوم در تامین نیتروژن مورد نیاز ارقام سویا

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382
نجات پیرولی بیرانوند؛ ناهید صالح راستین؛ حسین آفریده؛ نصرت اله ثاقب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب