1.

اثر درجه حرارت روی واکنش ارقام مختلف جونسبت به بیماری زنگ قهوه ای جو

3و4، شماره 0، فروردین 1367
حسن رضا اعتباریان

2.

ارزیابی استرین هایStreptomyces برای کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385
آرزو اشرفی زاده؛ حسن رضا اعتباریان

3.

بررسی اثر تاریخ کاشت و تاثیر چندقارچ کش روی بیماری زنگ سفید شاهی در منطقه ورامینStudies

دوره 3، شماره 0، فروردین 1374
حسن رضا اعتباریان

4.

بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم توسط برخی ازجدایه های سودوموناس

دوره 37، شماره 7، تیر 1385
پژمان خدایگان؛ حسن رضا اعتباریان؛ غلام خداکرمیان؛ محمد ترابی

5.

بررسی بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی ومبارزه شیمیایی با آن در منطقه ورامین

3و4، شماره 0، فروردین 1371
حسن رضا اعتباریان

6.

بررسی بیماری سفیدک داخلی تریچه ومبارزه شیمیایی با آن

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1368
حسن رضا اعتباریان

7.

بررسی تغییرات کمی ترکیبات فنلی در ارقام خربزه گرمسار و سوسکی در خلال رشد قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f.sp. melonis و نماتد مولد غده ریشه Meloidoggne javanica

دوره 36، شماره 4، تیر 1384
ابراهیم شکوهی؛ حسن رضا اعتباریان؛ احمد خیری؛ علی روستایی

8.

بررسی مقاومت ارقام مختلف کاهو نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381
علی دهقانی؛ حسن رضا اعتباریان؛ عزیزاله علیزاده

9.

تأثیر مقاومت ارقام وکاربرد سموم قارچ کش درمهار بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377
حسن رضا اعتباریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب