1.

از طبیعیه تا محمول درجه دو

دوره 36، شماره 5، اسفند 1382
احد فرامرز قراملکی

2.

از کثرت گرایی تا جهان شمولی معرفت

دوره 37، شماره 4، دی 1383
احد فرامرز قراملکی

3.

الگوی علم شناسی اصولیان

دوره 37، شماره 3، مرداد 1383
احد فرامرز قراملکی؛ علی مظهر قراملکی

4.

بداهت تصورات حسی نزد دانشمندان مسلمان

دوره 72، شماره 0، دی 1381
احد فرامرز قراملکی

5.

برهان حقایق نفس الامری و معمای جذر اصمّ

دوره 62، شماره 0، دی 1376
احد فرامرز قراملکی

6.

تبکیت بیرونی آفت گفتگوی اثر بخش

دوره 68، شماره 0، دی 1379
احد فرامرز قراملکی

7.

تحلیل قضایا

دوره 62، شماره 0، دی 1376
احد فرامرز قراملکی

8.

دلایل اثبات وجود خداوند در اندیشه های تفسیری زمخشری و فخر رازی

دوره 37، شماره 4، آذر 1383
زینب السادات حسینی؛ احد فرامرز قراملکی

9.

رهیافتهای دانشمندان مسلمان در علم شناسی

دوره 37، شماره 2، تیر 1383
نادیا مفتونی؛ احد فرامرز قراملکی

10.

روی آورد بین رشته ای و هویت معرفتی فلسفه صدرایی

دوره 63، شماره 0، تیر 1377
احد فرامرز قراملکی

11.

قاعده : موضوع کل علم ما یبحث فیه ن عوارض الذاتیه

54-53، شماره 0، اسفند 1371
احد فرامرز قراملکی

12.

مفاهیم غیر محصل و منطق ماهیات تأملی در مقاله « قضیه معدوله و محصله »

دوره 62، شماره 0، دی 1376
احد فرامرز قراملکی

13.

مقایسه حکمت بحثی و ذوقی نزد ملاصدرا

دوره 38، شماره 2، خرداد 1384
راحله درزی؛ احد فرامرز قراملکی

14.

مهارت های روش شناختی استاد مطهری در دین پژوهی

دوره 36، شماره 4، دی 1382
احد فرامرز قراملکیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب