1.

اثرات تزریق داخل بطن مغزی آنتاگونیست های H1 و H2 هیستامین بر اخذ غذای خرگوشهای با تغذیه آزاد و محروم از غذا

دوره 60، شماره 3، آبان 1384
دکتر غلارضا وفایی سیاح؛ دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر رسول شهروز

2.

اثرات مرکزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن بر رفتار در خرگوش

دوره 57، شماره 3، آبان 1381
دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر نسرین حاجی اقراری؛ دکتر برومند مرادی

3.

اثر تزریق داخل صناقی سایمتیدین بر پاسخ درد ناشی از فرمالین در موشهای سوری

دوره 59، شماره 4، بهمن 1383
دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر علی مجتهدین

4.

تاثیر مرکزی هیستامین و آنتی هیستامین ها بر درجه حرارت بدن خرگوش

دوره 57، شماره 3، آبان 1381
دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر صونا سید نژاد یامچی

5.

رفتار تغذیه ای در خرگوش متعاقب تزریقات اخل بطن مغزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1381
دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر وهاب باباپور

6.

مطالعه اثر کلرفنیرامین داخل صفاقی بر پاسخ درد ناشی از فرمالین وارتباط آن با سیستم اپیوئیدی در موشهای سوری

دوره 60، شماره 4، بهمن 1384
دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر علی مجتهدین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب