1.

اقبال درمکتب استاد ایرانی

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر عباس کی منش

2.

امیری و جایگاه او در ادب معاصر

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر عباس کی منش

3.

امیری و سبک هندی

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380
دکتر عباس کی منش

4.

انجمن های ادبی از آغاز شعر فارسی دری تا سال 1335 ه

دوره 56، شماره 4، دی 1384
دکتر عباس کی منش

5.

پیوند تصوف با فتوت

دوره 150، شماره 0، تیر 1378
دکتر عباس کی منش

6.

تاگور و تصوف اسلامی

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر عباس کی منش

7.

تحلیل اوزان عروضی دیوان منوچهری دامغانی ‘ و تعیین بحور آن و همخوانی اوزان با موضوعات

دوره 155، شماره 0، مهر 1379
دکتر عباس کی منش

8.

صنعت ذوقافیتین

1تا4، شماره 129، فروردین 1373
دکتر عباس کی منش

9.

طالب آملی و صور خیال در دیوان او

3و4، شماره 139، آذر 1375
دکتر عباس کی منش

10.

کتابخانه های بزرگ و بزرگان ایران در دوره معاصر

147-146، شماره 146، مهر 1377
دکتر عباس کی منش

11.

گزارش شرکت در کنگره منطقه ای استادان زبان و ادب فارسی هند در آبان1379

دوره 156، شماره 0، دی 1379
دکتر عباس کی منشسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب