1.

رتبه بندی آبادی های بخش بیضا بر اساس توان جمعیتی ، توان اقتصادی و دسترسی به منظور برنامه ریزی توسعه و بررسی مسائل و مشکلات روستاها به روش سریع (روش چمبرز)

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
پرویز کردوانی؛ مصطفی نیکو

2.

شهداد تاده سلم (خاک ‘آب‘ پوشش گیاهی و اوضاع کشاورزی) /فصل پنجم پیوست ها

12(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، مرداد 1354
پرویز کردوانی

3.

شهداد تاده سلم (خاک ‘آب‘ پوشش گیاهی و اوضاع کشاورزی) / فصل چهارم نتیجه گیری و نظرات اصلاحی

12(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، مرداد 1354
پرویز کردوانی

4.

شهداد تاده سلم (خاک ‘آب‘ پوشش گیاهی و اوضاع کشاورزی) / فصل دوم شرح خاکها قسمت اول خاکهای بین شهدا ومعدن نمک

12(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، مرداد 1354
پرویز کردوانی

5.

شهداد تاده سلم (خاک ‘آب‘ پوشش گیاهی و اوضاع کشاورزی) /فصل سوم تغییرات کیفی و فرسایش خاکها

12(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، مرداد 1354
پرویز کردوانی

6.

شهداد تا ده سلم (خاک ‘ آب ‘ پوشش گیاهی و اوضاع کشاورزی)/ کلیات راجع به چگونگی مطالعه ومشخصات جغرافیایی و اقلیمی

12(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، مرداد 1354
پرویز کردوانی

7.

گزارشهای جغرافیایی نمونه هایی از خاکهای بخش شهداد «کرمان»

6(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، تیر 1350
پرویز کردوانی

8.

نمونه هایی از خاکهای لوت زنگی احمد

3(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، مرداد 1349
پرویز کردوانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب