1.

اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر روند رشد سویا

1و2، شماره 0، فروردین 1369
محمود خدام باشی؛ مهدی کریمی؛ محمدرضا خواجه پور

2.

اثر فاصله ردیف کاشت وتراکم بوته در ردیف بر رشد و تجمع ماده خشک پنبه در اصفهان

دوره 4، شماره 0، تیر 1377
مجیدرضا خلیلی سامانی؛ محمدرضا خواجه پور؛ امیر قلاوند

3.

اجزاءعملکرد درلوبیا (phaseolus vulgaris L.)

دوره 1، شماره 0، فروردین 1372
محمدرضا شهسواری؛ محمدرضا خواجه پور؛ عبدالحمید رضائی

4.

تأثیر مقادیر کودهای ازت ‘ فسفر و پتاسیم بر رش و عملکردسیب زمینی رقم کوزیما

3و4، شماره 0، خرداد 1371
فرهود رئیسی؛ محمدرضا خواجه پور

5.

تخمین مساحت برگ پنبه

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1367
سید فرهای موسوی؛ مهدی کریمی؛ محمدرضا خواجه پور

6.

کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت

دوره 1، شماره 0، تیر 1376
محمد رضا نادری در باغشاهی؛ محمدرضا خواجه پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب