1.

بررسی اثر چند باکتری آنتاگونیست بر Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی نخود ایرانی در شرایط گلخانه

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384
فاطمه جمالی؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمود اخوت؛ زهرا ذاکری

2.

بررسی تعامل نماتد گالزای بذر گندم Anguina tritici و باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم Rathayibacter tritici

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
نوازاله صاحبانی؛ احمد خیری؛ حشمت اله رحیمیان؛ عباس شریفی تهرانی؛ زهرا ذاکری

3.

وضعیت بیماری باکتریائی آتشک روی درختان میوه د رمنطقه کرج 1374-1368

دوره 1، شماره 0، فروردین 1375
زهرا ذاکری؛ بهرام شریفی نبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب