1.

ارائۀ مدل‏های حجم، ارتفاع و تولید چوب در گونۀ راش بر اساس تغییرات حجمی و تعداد در یک دورۀ نه‌ساله (مطالعۀ موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

دوره 67، شماره 3، مهر 1393، صفحه 423-435
محمود بیات؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود زبیری

2.

ارزیابی توان اکولوژیک توسعۀ تفرج گسترده در جنگل‌های گز شهرستان ورامین با استفاده از ارزیابی چندمعیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 75، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 341-353
محمود بیات؛ سحر حیدری مستعلی؛ اکرم بیات

3.

ارزیابی کمی پیوستگی لکه‌های جنگل در حوضۀ آبریز دریای خزر با استفاده از شاخص‌های سیمای سرزمین و نظریۀ گراف

دوره 74، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 407-420
سحر حیدری مستعلی؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ محمود بیات

4.

استفاده از مدل‌های رویشی برای بررسی و شبیه‌سازی روش‌ها و سناریوهای مختلف مدیریت جنگل (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

دوره 67، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 595-612
محمود بیات؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود زبیری؛ تیمو پوکالا

5.

مقایسه دو روش شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز رگرسیون در پیش بینی و برآورد حجم مقطوعات درختان در جنگل آموزشی-پژوهشی خیرود نوشهر

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 117-126
فاطمه گرزین؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود امید؛ محمود بیات

6.

مقایسۀ روش آماربرداری صددرصد با روش‌های منظم تصادفی و منظم تصادفی کامل در یک جنگل شبیه‌سازی‌شده در جنگل‌های استان مازندران

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 237-248
سجاد بابایی؛ محمود بیات؛ منوچهر نمیرانیان؛ سحر حیدری مستعلی؛ فاطمه احمدلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب