1.

ارزیابی برخی پایه‌های رویشی سیب در شرایط سمیت بور در خاک با استفاده از شاخص‌های ‏مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

دوره 52، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 861-875
قاسم حسنی؛ علیرضا فرخزاد؛ عزیز مجیدی؛ ابراهیم سپهر

2.

ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از ژنوتیپ‌های وحشی دانه‌دار زرشک در منطقه ‏شاهرود

دوره 53، شماره 4، دی 1401، صفحه 869-880
لعیا خوش اندام؛ علیرضا فرخزاد؛ مهدی رضائی

3.

‌پاسخ دو رقم زیتون (ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی

دوره 46، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 213-223
وحید اکبری؛ رسول جلیلی مرندی؛ جلیل خارا؛ علیرضا فرخزاد

4.

تأثیر سیلیکات پتاسیم بر کاهش تجمع بُر و آسیب‌های اکسایشی در انگور بیدانۀ سفید در شرایط تنش سمیت بُر

دوره 48، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 391-401
سمیه نظام دوست؛ علیرضا فرخزاد؛ میر حسن رسولی صدقیانی

5.

تأثیر محلول‌پاشی سیلیکات کلسیم بر میزان کلسیم، محتوای پاداکسندۀ کل و برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوۀ دو رقم توت‌فرنگی

دوره 48، شماره 3، دی 1396، صفحه 585-599
نادر محمودی سوره؛ علیرضا فرخزاد؛ حمید حسن پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب