1.

طراحی مدل ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در نظام مطبوعاتی ایران

دوره 10، شماره 2، مهر 1394
طاهر روشندل اربطانی؛ علیرضا بختیاری

2.

مدیریت رسانه:گذار از مدیریت سازمانی به راهبرد فرهنگ ارتباطی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1389
طاهر روشندل اربطانی؛ حسین مستقیمی

3.

مطالعه آثار تبلیغات تجاری تلویزیون ایران بر انگیزش های سرمایه گذاری

دوره 7، شماره 2، مهر 1391
طاهر روشندل اربطانی؛ فرانک سطوتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب