1.

آشنایی با فرصت‌های شغلی در رشته علوم دامی

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 50-51
نجمه رسولی

2.

مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

دوره 19، شماره 2، آذر 1398، صفحه 66-68
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

3.

مروری بر چند دانستنی‌ در رشتۀ مهندسی علوم دامی

دوره 22، شماره 2، آذر 1401، صفحه 66-66
نجمه رسولی؛ سارا رفیعی

4.

مروری بر چند دانستنی‌ در رشتۀ مهندسی علوم دامی

دوره 21، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 69-69
نجمه رسولی؛ سارا رفیعی

5.

معرفی انستیتو پاستور ایران

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 58-60
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

6.

معرفی پژوهشگاه ابن سینا

دوره 21، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 58-60
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

7.

معرفی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 48-49
زهرا ندایی فرد؛ نجمه رسولی

8.

معرفی پژوهشگاه رویان

دوره 20، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 54-58
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

9.

معرفی شرکت پشتیبانی امور دام کشور

دوره 21، شماره 2، آذر 1400، صفحه 56-58
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

10.

معرفی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دوره 22، شماره 2، آذر 1401، صفحه 55-58
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

11.

معرفی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

دوره 20، شماره 2، آذر 1399، صفحه 49-51
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

12.

معرفی مرکز اصلاح‌نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور

دوره 21، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 56-62
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

13.

معرفی معاونت امور تولیدات دامی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 46-49
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فردسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب