1.

بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 59-78
حسن بادینی

2.

تأثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی

دوره 37، شماره 4، بهمن 1383
محسن عابدی؛ سید محمد رضا امام جزائری

3.

تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 259-277
علیرضا فصیحی زاده

4.

ضمان ناشی از خسارت عدم النفع در نظریه فقهی وحید بهبهانی

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 343-356
حسن وحدتی شبیری

5.

نقد وبررسی تبصره2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی (عدم النفع)

دوره 52، شماره 0، تیر 1380
دکتر روشنعلی شکاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب