1.

ارزیابی میزان حساسیت مدل RegCM4 به طرحواره‌های پارامترسازی همرفت در مدل‌سازی بارش‌های بهارۀ شمال‌غرب ایران: (مطالعۀ موردی سال 2004)

دوره 43، شماره 3، مهر 1396، صفحه 651-671
علی محمد خورشیددوست؛ عباس مفیدی؛ علی اکبر رسولی؛ کامل آزرم

2.

بررسی سازوکار میان‌مقیاس وقوع بارش‌های همرفتی بهاره در شمال‌غرب ایران

دوره 45، شماره 3، آذر 1398، صفحه 553-573
کامل آزرم؛ عباس مفیدی؛ علی محمد خورشیددوست

3.

کارایی مدل اقلیمی RegCM4 در شبیه‌سازی بارش دورۀ سرد استان فارس مطالعۀ موردی: دورۀ 2010-1990

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 511-524
فهیمه محمدی؛ آذر زرین؛ ایمان باباییان

4.

مقایسۀ عملکرد مدل آماری و مدل دینامیکی در شبیه‌سازی بارش حدی

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 301-313
لیلی آرزومندی؛ زهرا حجازی زاده؛ ابراهیم فتاحی

5.

واکاوی زمانی- مکانی فرین‌های سرد ایران تحت تأثیر گرمایش جهانی به‌منظور کاهش مخاطرات

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 423-437
کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ مریم ملک میرزایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب