1.

بررسی تحمل رقم‌ها و لاین‌های گندم نسبت به Schizaphis graminum شتۀ سبز گندم و بررسی پارامتر‌های جدول زندگی آن

دوره 48، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 271-282
محسن محمدی انایی؛ مریم پهلوان یلی

2.

بررسی ویژگی‌های زیستی و نوسانات فصلی شتۀ نارونTinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae) در شهرستان شهرکرد

دوره 45، شماره 2، مهر 1393، صفحه 221-227
نفیسه پورجواد؛ جهانگیر خواجه‌علی؛ بیژن حاتمی؛ عبدالرحمن معتمدی

3.

برهم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-12
فرنوش فلاح پور؛ رضا قربانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ مجتبی حسینی

4.

پارامترهای رشد جمعیت کنۀ میوۀ خشک Carpoglyphus lactis (Acari: Carpoglyphidae) روی مخمر نان در دو دمای مختلف

دوره 45، شماره 2، مهر 1393، صفحه 329-336
حمیدرضا صراف معیری؛ حسین پور عسگری؛ اورنگ کاوسی؛ مریم راشکی

5.

پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 17-30
مهدی حسن پور؛ شهزاد ایرانی پور؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جعفر محقق نیشابوری

6.

تأثیر بقایای گیاهی حاوی قارچ اندوفایت بر جمعیت پروانة مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta

دوره 46، شماره 2، مهر 1394، صفحه 241-248
نفیسه پورجواد؛ خدیجه دارابی؛ محمدرضا سبزعلیان

7.

تأثیر شیوه ‏های مختلف کاربرد ورمی کمپوست بر جمعیت بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.; Gelechiidae)

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 59-67
عباس پیمانی فروشانی؛ نفیسه پورجواد

8.

تأثیر فرمولاسیون مایونز و امولسیون‌شونده غلیظ روغن معدنی بر پارامترهای زیستی سفید بالک گلخانه(Trialeurodes vaporariorum)

دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 131-141
بهاره شاه محمدی حیدری؛ حسین اللهیاری؛ خلیل طالبی جهرمی

9.

تاثیر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی ویژگیهای زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor

دوره 11، شماره 1، تیر 1401، صفحه 15-28
زهرا رحمتی حبیب آبادی؛ نفیسه پورجواد

10.

زیست‌شناسی و پارامترهای جدول زندگی سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini روی پنج گونۀ مختلف مرکبات

دوره 45، شماره 2، مهر 1393، صفحه 213-220
آیدا قدرتی؛ پرویز شیشه‌بر؛ فرحان کچیلی

11.

زیست شناسی و پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن توت فرنگی Tetranychus turkestani روی سه گیاه از خانواده کدوئیان

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 23-31
طاهره کرمی جمور؛ پرویز شیشه بر؛ محمدسعید مصدق

12.

مطالعه پارامترهای دموگرافیک برگخوار مصری پنبه Spodoptera littoralis (B.) (Lep.: Noctuidae) روی غذای مصنوعی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
هاله خداوردی؛ احد صحرا گرد؛ مسعود امیر معافی؛ جعفر محقق نیشابوری

13.

مقایسه پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae). و شته سیاه باقلا Aphis fabae (Hem.: Aphididae)

دوره 42، شماره 2، آذر 1390، صفحه 209-215
رویا فرهادی؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ؛ مهسا الداغی؛ فرهاد فرهودی

14.

مقایسه پارامترهای جمعیت پایدار شته مومی کلم Brevicoryne brassicae و زنبور پارازیتوئید آن Diaeretiella rapae

دوره 34، شماره 4، تیر 1382
علی حسینی قرالری؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب