1.

اثر آفت¬کش¬های هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن روی واکنش تابعی کفشدوزکHippodamia variegata با تغذیه از تراکم¬های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 1-10
نجمه علی‌محمدی داورانی؛ محمدامین سمیع؛ حمزه ایزدی

2.

اثر دما بر برخی ویژگی‌های زیستی کفشدوزک Hippodamia variegate (Goeze) با تغذیه از پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer. و تخم بید غلات Sitotroga cerealella Olivier

دوره 42، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 137-149
فاطمه اصغری؛ محمد امین سمیع؛ کامران مهدیان؛ مهدی بصیرت؛ حمزه ایزدی

3.

برخی ویژگی¬های زیستی کفشدوزک(Goeze) Hippodamia variegata با تغذیه از شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. و تخم بید آرد Ephestia kuehniella Zeller

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 19-27
فاطمه اصغری؛ محمدامین سمیع؛ کامران مهدیان

4.

تأثیر دو رقم مقاوم و حساس گندم بر زیست‌شناسی و نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته روسی گندم

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 89-99
لیلا زنگنه؛ حسین مددی؛ حسین اللهیاری؛ مجید کزازی

5.

تأثیر کود‌های ریز‌مغذی بر برخی از عملکردهای فیزیولوژیک لاروهای بالغ کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) در تغذیه از Myzus persicae (Sulzer)

دوره 53، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 145-161
طیبه علی زمانی؛ جهانشیر شاکرمی؛ مژگان مردانی طلایی؛ آرش زیبایی

6.

تأثیر نسبت نر به ماده بر میزان زادآوری و باروری کفشدوزک (HippodamiavariegataCol.: Coccinellidae)

دوره 2، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 123-127
مهسا الداغی؛ حسین اللهیاری؛ رضا طلایی حسنلویی

7.

واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae) . روی شته سیاه باقلا

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
رویا فرهادی؛ حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ سمیه فتاح الحسینی؛ سمیرا حیدری

8.

واکنش تابعی حشرات کامل نر و مادۀ کفشدوزکHippodamiavariegataGoeze(Col.: Coccinellidae) روی شتة سبز هلو

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 65-70
خاطره حسن خانی؛ حسین اللهیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب