1.

بررسی فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز در خیار آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica به وسیله محرک بتا آمینو بوتیریک اسید (BABA)

دوره 42، شماره 2، آذر 1390، صفحه 315-323
فهیمه عمران زاده؛ نواز اله صاحبانی؛ حشمت اله امینیان

2.

تلفیق سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis در کنترل پوسیدگی ساقه و ریشه خیار ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. و بررسی فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز

دوره 42، شماره 2، آذر 1390، صفحه 339-351
حدیث یوسفی؛ نواز اله صاحبانی؛ لیلا فرآورده؛ وحیده مهدوی

3.

کنترل بیولوژیک نماتود مولد گره ریشه گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica) توسط تلفیق جدایه Trichoderma harzianum BI و اسید سالیسیلیک در گلخانه و بررسی اثر آنها بر القاء فنل کل و فلاونوئید کل در میزبان

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 121-131
فاطمه ناصری نسب؛ نوازاله صاحبانی؛ حسن رضا اعتباریان

4.

نقش ترکیبات فرارBacillus subtilis در القاء مقاومت علیه Botrytis cinerea در آرابیدوبسیس

دوره 44، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 91-101
روح اله شریفی؛ مسعود احمد زاده؛ کیوان بهبودی؛ چونگ مین ریو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب