1.

ارزیابی خواص الکتروکاتالیتیکی آلیاژ Pb-2Sn-0.08Ca در محلول اسید سولفوریک

دوره 38، شماره 4، آبان 1383
سعید رضا ا... کرم؛ محمود پارسا

2.

بررسی الکتروشیمیایی اثر بازدارندگی نیتریت سدیم برخوردگی فولاد کربنی در محلول مشابه بتن

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381
محسن صارمی؛ احسان الدین محلاتی

3.

بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1386
نازیلا ابراهیم؛ علی صابری؛ علیرضا سوری؛ محمدعلی شریف؛ حسین سرپولکی؛ فرهاد گلستانی فرد

4.

بررسی و مطالعه خورندگی الوم و کلرورفریک در حذف مواد آلی آب اصفهان

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381
چنگیز دهقانیان

5.

تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی

دوره 38، شماره 5، دی 1383
محمدعلی موسویان؛ محمدرضا گودرزی؛ جواد ایوانی

6.

خوردگی در شبکه های توزیع آب و کیفیت آب آشامیدنی

دوره 17، شماره 17، دی 1374
دکتر عبدالرضا کرباسی؛ دکتر غلامرضا نبی بید هندی

7.

سنتز آزمایشگاهی و بهینه سازی شرایط واکنش تهیه 1- هیدروکسی اتیلیدین 1و1- دی فسفونیک اسید (HEDPA)

دوره 3، شماره 0، مرداد 1383
مسعود زارع

8.

سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378
سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ محمود فراز پی

9.

ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379
محمدرضا بهاری؛ علی اکبر رحمتی پور

10.

کاربرد فولاد با پوشش نانو ذرات اکسید تیتانیوم در ساخت قطعات مقاوم به خوردگی در برابر سموم کشاورزی

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 245-253
مجتبی خالدی نیا؛ بهرام قمری؛ محمود روشنی

11.

مطالعه عوامل مؤثر بر مقدار کلر بحرانی یک سازه بتنی قدیمی آسیب دیده در جزیره کیش

دوره 42، شماره 6، آذر 1387
محمد شکرچی زاده؛ فرهاد پرگرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب