1.

اثر ادبی به منزلة پاسخی ایدئولوژیک

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 135-161
شاپور بهیان

2.

سیاست های ادبی استالین: تحلیل محتوای بخشنامه ها و مصوبات پرولتکولت

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 231-252
زهرا محمدی؛ سوسن اشترانی

3.

نقدی بر سه اثر مهم تاریخ ادبیات آلمان شرقی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 37-54
نرجس خدایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب