1.

بوردیو، قدرت نمادین، خشونت نمادین، زبان، سرمایه، میدان

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 295-314
سید امیر نیاکوئی

2.

پیدایش جمعیت معترض: از جنبش‌های شهری تا جنبش‌های فراگیر

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 473-499
تقی آزاد ارمکی؛ حمیدرضا جلایی پور؛ علی حاجلی

3.

پیوستار تاریخی جنبش های اجتماعی – سیاسی معاصر ایران

دوره 38، شماره 4، دی 1387
حمید احمدی؛ مرتضی منشادی

4.

تاریخ‌نگاری مارکسیستی و ماهیت جامعه و دولت در ایران سنتی

دوره 51، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1091-1063
حجت کاظمی

5.

جنبش اجتماعی مزدک و اندیشه سیاسی شاهی

دوره 65، شماره 0، آذر 1383
دکتر بهرام اخوان کاظمی

6.

عوامل مؤثر بر قابلیت مطالبة قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

دوره 53، شماره 4، دی 1402، صفحه 2159-2183
علی شهبازی؛ احمد رنجبر؛ محمد صادقی

7.

کارزار زنان برای بسیج منابع در جنبش مشروطه خواهانة تأسیس بانک ملی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 171-186
سمیه سادات شفیعی

8.

«واگویه‌های یک جنبش اجتماعی» کارکردهای رِتوریکیِ ترانۀ اعتراضیِ برای...

دوره 4، شماره 10، خرداد 1402، صفحه 3-15
محسن محمدی؛ حسن زین‌الصالحین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب