1.

بررسی جایگاه خانواده در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 491-511
سید فضل الله موسوی؛ فاطمه ابراهیمی

2.

تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد

دوره 8، شماره 18، تیر 1390، صفحه 109-138
ابراهیم شعاریان

3.

حمایت از حق تغذیۀ کودک با شیر مادر در اسلام و نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 8، شماره 2، مهر 1396، صفحه 583-606
شهرام زرنشان؛ احمد رضوانی مفرد

4.

سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری و مطالعۀ تطبیقی با موازین بین المللی

دوره 1، شماره 1، دی 1393، صفحه 83-101
سید محمد حسینی؛ محمد نوذری فردوسیه

5.

قاعده منع محاکمه مجدد در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بین‌المللی حقوق بشر و فقه حنفی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 63-91
علی خالقی؛ محمدعارف احمدی

6.

مطالعۀ تطبیقی تعیین مسئول و مبنای جبران خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث مربوط به تأسیسات هسته‌ای در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 725-750
سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ وحید رضادوست

7.

مطالعۀ تطبیقی نبرد فرم‌ها و آثار آن در انعقاد قرارداد

دوره 5، شماره 2، مهر 1393، صفحه 431-460
ابراهیم شعاریان؛ رویا شیرین بیگ پور

8.

معناشناسی «وجدان انسانی» در اسناد بین‌المللی

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 441-463
محمد آقایان حسینی؛ مسعود راعی دهقی

9.

مقایسۀ تطبیقی تفاسیر نهادهای نظارتی حقوق بشر با آرای دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در زمینۀ آزادی موقت پیش از محاکمه

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 493-510
علیرضا تقی پور

10.

نقد و بررسی لایحه حق تحصیل محکومان در پرتو اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1159-1182
جمال بیگی؛ مهرداد تیموری

11.

واکاوی ماهیت و آثار مخاطره‌آمیز عدم تطابق کالا (به استناد مبانی حقوق ایران و اسناد بین المللی)

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 153-164
خسرو ابراهیمی؛ بهشید ارفع نیا؛ علی آل بویهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب