1.

اثر تغییراقلیم بر رشد و عملکرد گیاه پنبه (منطقه مورد مطالعه: دشت بیرجند)

صفحه 1131-1145
فاطمه قربانی برواتی؛ محمد حسین نجفی مود؛ یوسف رمضانی؛ عباس خاشعی سیوکی

2.

سنجش غلظت نیترات در گیاه شاهی با استفاده از حسگر رنگ‌سنجی مبتنی بر نانوذرات طلا

صفحه 1147-1157
مرضیه سپهوند؛ حسین میر سیدحسینی؛ فروغ قاسمی

3.

تأثیر عمق کارگذاری و دبی قطره‌چکان‌ها بر توزیع شوری خاک در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی نیشکر

صفحه 1159-1177
الهام زنگنه یوسف آبادی؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند*؛ سعید برومندنسب

4.

مقایسه کارایی جذب فسفر و مکانیسم‌های مؤثر در آن در واریته‌های تجاری نیشکر

صفحه 1179-1196
سعید صفیرزاده؛ اکبر کریمی؛ افشین آریز

5.

برآورد تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی برنج با استفاده از مدل SWAP با و بدون تلفیق تصاویر ماهواره‌ای

صفحه 1197-1213
حسین پندی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ مجید وظیفه دوست؛ مجتبی رضایی

6.

ارزیابی روش‌های PLSR و bagging-PLSR در برآورد اجزای بافت خاک، کربنات کلسیم و pH خاک با استفاده از داده‌های طیفی

صفحه 1215-1231
آرام شهابی؛ مسعود داوری؛ کمال نبی اللهی؛ روح اله تقی زاده مهرجردی

7.

بررسی اثر شیب، طول ‌جویچه و دبی بر راندمان ‌کاربرد و راندمان ‌ذخیرۀ آب در خاک در آبیاری مزارع‌ نیشکر

صفحه 1233-1250
محمدعلی شایان؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری؛ موسی مسکرباشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب