1.

خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی

مریم حق روستا

2.

بررسی شبه ادبیات و انواع ادبی آن

طهمورث ساجدى صبا

3.

کمدی- تراژدی در نمایشنامهء فیزیکدان ها: راهکاری برای نیل به اهداف انسانی در جامعهء مدرن امروزی

محمدحسین حدادى

4.

ایده الیسم انتزاعی در دن کیشوت و دایی جان ناپلئون

ایلمیرا دادور

5.

تحلیل روانشناختی شخصیت های بوف کور

فهیمه خلیلى تیلمى

6.

سکون ساختاری، تموج تفسیری و سطح توصیف آن

سیدعلى میرعمادى

7.

مهارت پنجم

نادر حقانى

8.

ترجمهء عملی یا تجربی: نقش تئوری ها! ترجمه در آموزش ترجمه شناسی

على فیض الهى

9.

مقایسهء جنبه هایی از ساخت صوتی زبان فارسی و ژاپنی

رضا مقدم کیا

10.

بررسی ساختارهای تک عضوی فعلی زبان روسی در مقایسه با ساختارهای دو عضوی و نحوهء بیان آن ها در زبان فارسی

على مداینى اول

11.

مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی

حسین لسانى؛ مریم شفقى

12.

مطالعهء فرایند تنشی گفتمان ادبی

حمیدرضا شعیرى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب