1.

دیدگاه های روانشناسانه درگرادیوا و عروسک پشت پرده

شهناز شاهین

2.

از ادبیات تطبیقی

طهمورث ساجدى صبا

3.

ویژگی ها و راهبردهای نگارش داستان کوتاه

ایلمیرا دادور

4.

روش روایت با راوی شخصی

پرویز معتمدى آذرى

5.

مختصات برنامهء نوین رشتهء مترجمی زبان آلمانی

نادر حقانى

6.

روش های بیان نفی در زبان روسی

على مداینى اول

7.

نقش دانش گرامر و واژگان در تست خواندن و درک مطلب

سید محمد علوی

8.

مقایسهء صفت در زبان های روسی و فارسی

حسین لسانى

9.

بررسی ماهیت معنای دستوری در علم صرف روسی

سید حسن زهرایى

10.

توصیف نظام ضمایر شخصی در زبان فارسی با نگاهی همسان در زبان آلمانی

پرویز البرزى ورکى

11.

چکونگی بیان معانی پیشوندهای فعلی روسی در زبان فارسی

حسین غلامى

12.

ضرورت توجه به مقولات لغوی و دستوری متفاوت در زبان روسی و فارسی و چگونگی تطبیق آن ها

علیرضا ولى پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب