1.

شگفتی های بینامتنی در سه قطره خون

شهناز شاهین

2.

جویس و منطق مکالمه رویکردی "باختینی " به اولیس جیمز جویس

بهرام مقدادى؛ فرزاد بوبانى

3.

ریخت شناسی داستان کوتاه

ایلمیرا دادور

4.

گی دو موپاسان در ایران

طهمورث ساجدى

5.

نسبت زبان و شعر در نظر هردر

شهرام صحاوى

6.

مقایسه صفات فعلی فاعلی و مفعولی در زبان روسی و فارسی

حبن لسانى

7.

استفاده نویسندگان بومی ایرانی و انگلیسی از فراگفتمان متنی در مقالات آموزش زبان انگلیسی

سید محمد علوى؛ اسماعیل عبدالله زاده

8.

تدریس ساختارهای غیرشخصی زبان روسی به فارسی زبانان

على مداینى اول

9.

بررسی واژگان و اصطلاحات انگلیسی در زبان اردو و به کارگیری آن ها در رسانه های ارتباط جمعی به ویژه روزنامه ها

محمد کیومرثى جرتوده

10.

خاصیت ترکیب پذیری کلمات در ساختار گروه واژه های روسی

سید حسن زهرایى

11.

بررسی و پژوهش در ترجمه های معاصر قرآن مجید در زبان روسی

علیرضا ولى پور

12.

انگلیسی برای اهداف ویژه از نگاه دانشجویان و آمار

داوود برزآبادى فراهانى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب