1.

تحلیلی بر عوامل اقتصادی مؤثر در اشتغال زنان ایران

مسعود صادقی؛ مصطفی عمادزاده

2.

قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه های قومی در سیستان و بلوچستان

مهدی طالب؛ محسن گودرزی

3.

فقر زنان سرپرست خانوار

ژاله شادی طلب؛ علیرضا گرایی نژاد

4.

عوامل جامعه شناختی مؤثر در باز تعریف هویت اجتماعی زنان

باقر ساروخانی؛ مریم رفعت جاه

5.

آثار جهانی شدن بر زنان

مهدی طاهرخانی

6.

عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان ایران با استفاده از مدل رگراسیونی داده های پانلی

حسین میرزایی

7.

رویکرد جنسیتی به عدم تعادل های بازار کار

علیرضا امینی

8.

زنان،آموزش عالی و بازار کار

مقصود فراستخواه

9.

تفاوت های جنسیتی در ساختار شغلی

لادن نوروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب