1.

اثر هورمون اسد ژیبرلیک در تولید استولون توت فرنگی

پرویز فیروزه؛ منوچهر کرکان

2.

بررسی مقاومت به خشکی در ارقام ایرانی وخارجی گلرنگ

بهمن یزدی صمدی

3.

مقایسه توزیع در آمد بین روستائیان وافراد ایلیات شاهسون در مغان

مجید کوپاهی

4.

بررسی تغییرات روزانه رطوبت برگ ودمبرگ پنبه و رابطه آن با تنش آب خاک درشرایط آب وهوایی مشهد

امین علیزاده؛ حسین واردی

5.

مقایسه 6 رقم یونجه از لحاظ خصوصیات مورفولوژیکی ومیزان عملکرد

عوض کوچکی؛ عبدالحسین ریاضی همدانی

6.

استفاده از ذرت سیلو شده در پروار گوساله ها

پرویز جامعی

7.

بررسی رسوب و رابطه آن با بده آب در رودخانه کرج

محمدعلی نژاد هاشمی؛ علی ولی خوجینی

8.

اثر دو جیره غذایی روی طول‘ ظرافت و تراک پشم بره های سه نژاد گوسفند ایرانی

علی نیکخواه؛ ناصر کاشانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب