1.

ورزش و خطرپذیری در برابر سوءمصرف (سیگار، مواد مخدر و الکل) در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران

صفحه 5-24
علی زاده محمدی؛ زهره احمدآبادی؛ سمیه احمدآبادی؛ مهدی رافعی بروجنی

2.

بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی در کاراتة ایران بر اساس آمادگی های جسمانی و روانی

صفحه 45-56
محمود شیخ؛ مهدی شهبازی؛ اشرف امینی؛ رضا غلامعلی زاده

3.

مقایسة تاثیر بازخورد مسدود، تصادفی و بازخورد اختصاصی بخش دشوار بر اکتساب و یادداری سرویس بلند بدمینتون

صفحه 57-73
علی رضا فارسی؛ مریم اکرادی؛ زهرا عسگری؛ مینا غلامی

4.

تأثیر شاخص تودة بدن بر مهارت های حرکتی پایه در کودکان پسر 8-7 سالة شهر همدان

صفحه 75-89
رسول حمایت طلب؛ جواد افشاری؛ احمد نیک روان؛ رامین بلوچی

5.

مقایسة اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان

صفحه 91-114
علی رضا صابری کاخکی؛ حسین صمدی؛ علی رضا فارسی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ حمید صداقت

6.

تأثیر حالات فراانگیزشی و شرایط تکلیف بر خودکارامدی و عملکرد حرکتی پرتاب کنندگان مبتدی دارت

صفحه 115-131
احمد قطبی ورزنه؛ مهدی ضرغامی؛ اسماعیل صائمی؛ حسین مولانیا

7.

مقایسة اثر انواع تمرین بار شناختی بر زمان و دقت تکلیف هماهنگی دودستی

صفحه 133-149
غلام حسین ناظم زادگان؛ فضل اله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب؛ علی رضا فارسی

8.

آسیب دیدگی شدید ورزشی، انگیزش و تحلیل رفتگی : پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشکاران زبدة هندبال آسیب دیده با توجه به کارکرد تئوری انگیزش خود-مختاری

صفحه 25-44
سول عربی؛ محمد کشتی دار؛ محمداسماعیل افضل پور؛ جعفر خوشبختی؛ محمد رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب