1.

دانش ،نخستین نشریه ی آموزشگاهی ایران

سید فرید قاسمی

2.

راه های گرایش وافزایش میزان مطالعه در کتابخانه های عمومی

دکتر قاسم صافی

3.

بررسی مطالعه غیردرسی ومیزان استفاده دانش آموزان دبیرستان ها از کتابخانه های عمومی شیراز

ابراهیم زال زاده

4.

رضایت شغلی کتابداران وتاثیر آن برکیفیت ارائه خدمات کتابخانه

محمدرضا سلیمانی

5.

تاریخچه چاپ سنگی در ایران

اکرم مسعودی

6.

بخشی از کتابخانه های اسلامی قرون وسطی درقلمرو حکومت عثمانی

اسماعیل ا.ارونسال؛ حمیدرضاجمالی مهموئی

7.

شبکه وکاربرد آن در حوزه ی کتابداری واطلاع رسانی

نوشین امیر پور سعید

8.

وضعیت موجود مجموعه های نقشه های جغرافیایی در کتابخانه های تخصصی تهران

شیرین اکبری

9.

فهرست تواریخ ‹ تک رساله ای در کتابشناسی تاریخ›

مجهول؛ الهه روحی دل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب