1.

تأثیر درجه حرارت نگهداری پنیر سفید آب – نمکی ایرانی بر روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن

ثریا آذر نیا؛ محمد رضا احسانی؛ سید هادی میرهادی؛ عباس نظریان

2.

ارزیابی اثرات تولیدی اعتبارات بانک کشاورزی در استان خراسان

رضا شاهین فر؛ مهریار صدر الاشرافی

3.

بررسی عملکرد جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقه ای

محمد حسین امید

4.

اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین دوره پرورش بر عملکرد مرغهای بومی درطی دوره تخمگذاری

عباسعلی قیصری؛ ابوالقاسم گلیان

5.

تاثیر چند جداشده از قارچهای آنتاگونیست علیه پوسیدگی سیاه ریشه نخود Fusarium solani در شرایط گلخانه

محموداخوت؛ فرزاد کرمپور

6.

برآورد اثر ژنها وترکیب پذیری برخی از صفات کمی برنج به روش دی آلل

رحیم هنرنژاد

7.

اثرات پتانسیلهای مختلف رطوبتی روی جوانه زدن و رشد گیاهچه شش رقم گندم (Triticum aestivum L.) در آزمایشگاه

هما صفایی؛ حسین غدیری

8.

بررسی میزان ترکیب پذیری و هتروزیس در ارقام گندم نان به روش دو رگ گیری دی آلل

علیرضا طالعی؛ امیر حسین بیگی

9.

برآورد پارامترهای ژنتیکی برای عملکرد دانه وسایر خصوصیات وابسته در سورگوم

سعید نواب پور؛ عبدالمجید رضائی

10.

مطالعه پلی مورفیسم آیزوزایم های استراز وگلوتامات اگسالات ترانس آمیناز در توده های بومی جو ایرانی

علی حق نظری؛ سیروس عبد میشانی؛ بهمن یزدی صمدی؛ ناصر خدابنده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب