1.

بررسی عملکرد سامانة زهکشی بدون پوشش در کنترل سطح ایستابی در مقایسه با پوشش رایج معدنی در اراضی دشت شادگان

صفحه 221-233
علیرضا حسن اقلی؛ عادل اسمعیلی امینلویی؛ حسین سخایی‌ راد

2.

طبقه‌بندی اقلیم بارش ایران با روش تحلیل عاملی‌ـ خوشه‌ای

صفحه 235-242
مهدی نادی؛ علی خلیلی

3.

تغییرات رواناب در ابعاد کرت در نمونه‌های خاک با بافت مختلف تحت رخدادهای یکسان باران شبیه‌سازی‌شده

صفحه 243-253
علی‌رضا واعظی؛ حیدر حسن‌زاده؛ محمدحسین محمدی

4.

بررسی تغییرات مکانی و پهنه‌بندی شوری اراضی کشاورزی جنوب تهران با استفاده از کریجینگ و GIS

صفحه 255-262
فاطمه یزدانی نژاد؛ حسین ترابی

5.

بهسازی خاک در برابر رگاب با استفاده از الیاف مصنوعی

صفحه 263-269
خالد سلطان نژاد؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبدالهی‌بیک؛ محمدحسین امید

6.

توزیع شکل‌های مختلف فسفر در برخی خاک‌های استان آذربایجان شرقی و رابطة آن با برخی ویژگی‌های خاک

صفحه 271-279
نسیم حیدری؛ عادل ریحانی تبار؛ نصرت اله نجفی؛ شاهین اوستان

7.

تأثیر اسید سالسیلیک بر ویژگی‌‌های جذب فسفر در خاک آهکی

صفحه 281-288
ابراهیم سپهر؛ رقیه موسوی

8.

بررسی توانایی تجمعات خاک‌ساخت آهن و منگنز در انباشت کبالت، مس، و سرب

صفحه 289-297
محمد جواد محبی صادق؛ احمد حیدری؛ فریدون سرمدیان؛ غلامرضا ثواقبی

9.

اثر تنش غرقاب بر فعالیت آنزیم کاتالاز و روند تغییرات کلروفیل برگ نارنگی انشو با پایه‌های مختلف در خاک‌های شرق مازندران

صفحه 299-309
علی اسدی کنگرشاهی؛ غلام‌رضا ثواقبی؛ محمود سمر؛ نگین اخلاقی امیری

10.

تأثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر رشد و جذب عناصر غذایی گندم در شرایط شور

صفحه 311-320
سمانه حبیبی؛ معصومه فرزانه؛ موسی مسکرباشی

11.

واسنجی روش منحنی سنجه در برآورد میزان رسوبات حوضة قزل‌اوزن بر اساس داده‌های سد سفیدرود

صفحه 321-327
اسماعیل بیات؛ دالی بندار؛ سعید لطفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب